HttpSendRequest

Ukázka odeslání HTTP požadavku

Popis

Skript odešle HTTP požadavek. Následně zobrazí stavový kód a tělo odpovědi serveru.
declare function HttpCreate dll "ScriptEx" (string): integer
declare procedure HttpFree dll "ScriptEx" (var integer)

declare function HttpGetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string): integer
declare function HttpGetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string): string
declare procedure HttpSetStringProp dll "ScriptEx"(integer, string, string)

declare function HttpConnectionSendRequest dll "ScriptEx" (integer, integer): integer

declare function LastErrorGetCode dll "ScriptEx" (): integer
declare function LastErrorGetMessage dll "ScriptEx" (): string

script HttpSendRequest(): boolean
var
 Connection: integer
 Request: integer
 Response: integer
begin
 Connection := HttpCreate("THttpConnection")

 HttpSetStringProp(Connection, "Host", "httpbin.org")

 Request := HttpCreate("THttpRequest")

 HttpSetStringProp(Request, "Method", "GET")
 HttpSetStringProp(Request, "Path", "html") // http://httpbin.org/html

 Response := HttpConnectionSendRequest(Connection, Request)

 if Response <> 0 then
  write("STATUS: " + HttpGetIntegerProp(Response, "StatusCode"))
  write(HttpGetStringProp(Response, "Body"))

  result := true
 else
  write("ERROR: " + LastErrorGetMessage())

  result := false
 end

 HttpFree(Request)
 HttpFree(Connection)
end