Dokumentace rozšíření skriptovacího jazyka

Dokumentace obsahující popis rozšiřujících funkcí skriptovacího jazyka produktu enTeam Workflow Manager.

Více informací o tvorbě workflow naleznete na wiki.enteam.cz.

Kategorie

64Bit Podpora 64bitové architektury
ActiveDirectory Obsluha Active Directory
CRM Napojení na centrální adresář enTeam CRM
Cryptography Kryptografie
Csv Práce s CSV
Database-OLE Databáze a Obecné funkce pro DynOleEng
Date Datum a čas
Deprecated Vyřazené
Dialog Dialogy se zprávami
DMS Komunikace s enTeam DMS
Dom Práce s XML DOM
Email Práce s e-maily
Error Práce s chybami
Escalation Úpravy eskalací
File Práce se soubory
Http Práce s HTTP
IndexMaker Funkce volané přímo z masek
Ini INI soubory
JournalDS Aplikace enTeam Journal DS
Json Práce s JSON
Log Logování
Lookup Číselníky hodnot
Math Matematické funkce
MSExcel Komunikace s MS Excel
MSOutlook Komunikace s MS Outlook
MSWord Komunikace s MS Word
OpenOffice Komunikace s OpenOffice
Other Nezařazené
Print Tisk
Server Obsluha aplikace enTeam Server
Storage Přenos hodnot mezi skripty
String Práce s textem
StringList Práce se seznamem řetězců
User Aplikace enTeam User
WorkflowManager-Attachment Přílohy procesu
WorkflowManager-Calendar Kalendář aplikace enTeam Workflow Manager
WorkflowManager-Case Procesy aplikace enTeam Workflow Manager
WorkflowManager-CaseList Seznam procesů aplikace enTeam Workflow Manager
WorkflowManager-Folder Struktura složek aplikace enTeam Workflow Manager
WorkflowManager-Step Pracovní krok workflow
WorkflowManager-Template Vzorové dokumenty aplikace enTeam Workflow Manager
WorkflowManager-Text Text procesu aplikace enTeam Workflow Manager
WorkflowManager-User Uživatelé aplikace enTeam Workflow Manager
WorkflowManager-Variable Proměnné procesů aplikace enTeam Workflow Manager
WorkflowManager-WMC Workflow Mobile Connector
WorkflowManager Aplikace enTeam Workflow Manager
Xml Práce s XML
XmlDSig Práce s XML digitálnímy podpisy

Funkce

Absence Zjištění nepřítomnosti
AB_CreateObject Vrátí novou instanci objektu DataObject
AB_DataObjectUpdate Slouží k opravě business objektů
AB_GetRoll Získání číselníku ze systému ABRA Gx
AB_GetValues Zkusí načíst z databáze ABRA Gx objekt s identifikátorem OBJID
AB_Login Založení objektu Application a přihlášení uživatele
AB_ObjDataGetValueByName Vrátí hodnotu z ObjectData podle jména
AB_ObjDataSetValueByName Nastaví dle jména hodnotu vlastnosti objektu
AB_RollSelectDialog Získání a zobrazení číselníku ze systému ABRA Gx
ActiveDirectoryObject_Create Vytvoří objekt Active Directory
ActiveDirectoryObject_Free Uvolní objekt Active Directory
ActivityStateByKey Zjišťuje stav daného pracovního kroku
AddAllVariables Přidá do procesu všechny proměnné z datového slovníku
AddAspect Přidává aspekt k archivovanému dokumentu
AddAttachAsBase64 Přidá přílohu z Base64
AddAttachFolder Vytvoří složku pro přílohy procesu
AddDocumentFromHDD Přiložení přílohy z disku
AddDocumentFromHDDext Přiloží přílohu z disku a vrátí název přiloženého souboru
AddDocumentFromHDDfolder Ze zadané složky přiloží přílohu do procesu a vrátí název přiloženého souboru
AddDocumentFromHDDfolderExt Ze zadané složky přiloží přílohu do procesu a vrátí název přiloženého souboru
AddEmailUserToProccess Přidá e-mailového uživatele do aktuálního procesu
AddEmailUserToProccessExt Přidá e-mailového uživatele do aktuálního procesu
AddEmailUserToProcess Přidá e-mailového uživatele do procesu
AddEmailUserToProcessAndSend Vloží e-mailového účastníka a odešle
AddHtmlText Procedura přidává do procesu HTML text
AddHtmlTextLikeUserTeamBridge Přidá HTML text do libovolného procesu
AddLinkToProcess Přidává do procesu HTML odkaz pro otevření procesu
AddObjectForWeb Přidání jedné komponenty do webového zobrazení kroku workflow
AddOrSetAttachDataAsBase64 Přidá nebo nastaví data přílohy z Base64
AddPictureFromHDDfolder Otevře dialog pro výběr obrázku z disku
AddProxy Nastavení zastupování
AddTextToClipBoard Vloží text do schránky
AddTextToFile Přidá text do textového souboru
AddTextToProcess Přidá text do libovolného procesu
AddTextToProcessExt Přidá text do libovolného procesu
AddTextToProcessLikeUserTeamBridge Přidá text do libovolného procesu
AddTextWithODCLinkToProcess Přidá text s odkazy přes protokol MTBODC do libovolného procesu
AddUserToProcess Přidá uživatele do procesu
AddVariableToProcess Přidá proměnnou do procesu zadaného svým ID
AddXzero Rozšíření čísla na určitý počet znaků
ADs_GetAsString Vrací hodnotu atributu
AllowReindexDocumentClose Text
AllowReindexDocumentOpen Text
AnsiToOemWKF Převede ANSI text na OEM
ArchiveDocToPublicFolder Otevře dialog pro výběr souboru z disku. Pokud bude vybrán obrázek, pak dialog ukáže náhled
AttachmentActivate Aktivuje/deaktivuje přílohy procesu
AttachmentArchive Zaarchivuje přílohu procesu určenou klíčem nebo názvem
CalculateAge Vypočte věk
CancelWkf Metoda pro zrušení workflow procesu
ChangeDir Změna aktuálního adresáře
ChangeEscalation Změní max. dobu pro eskalaci u uzlu, který je dán názvem
ChangeEscalationInDocCont Změní, nebo přečte max. dobu pro eskalaci u uzlu v libovolném procesu
ChangeScheduleInDocCont Změní, nebo přečte délku zvolené eskalace u uzlu v libovolném procesu
ChangeTextLen Upraví délku zadaného řetězce
ChangeTextSize Změní velikost písmen
CleanRTListVariable Odebrání všech hodnot listové proměnné
ClearAspects Smaže aspekty archivovaného dokumentu
ClearObjectsForWeb Smazání seznamu objektů pro webové zobrazení kroku workflow
CloseDocCont Uzavře obsah procesu
CloseDocContEx Uzavře obsah procesu
CloseMdata Funkce sloužící k odpojení od enTeam CRM
CloseMdataSlow Ukončí napojení na enTeam CRM
CloseMtbDocument Zavře proces
CloseMTBmessage Uzavře zprávu zobrazenou funkcí ShowMTBmessage
CloseMUser Uzavře připojení k enTeam User
CloseMUserExt Ukončí připojení na aplikaci enTeam User
CloseSession Uzavře enTeam Session
CloseTextFile Zavře textový soubor
ComputeHmac Vypočítá HMAC
ConnectWKFpattern Připojení k Workflow Designer
ConvertEncoding Převádí kódování řetězce
ConvertPicture Převod formátu obrázku mezi typy bmp a jpg
CountOfWorkingDay Počet pracovních dní v měsíci
CountOfWorkingDaysBetween Počet pracovních dní
CountOfWorkingDaysBetweenExt Počet pracovních dní
CreateCalendarItem Vytvoří kalendářovou položku (událost)
CreateLinkForWeb Generování odkazu na webovou stránku pro zpracování kroku workflow
CreateMtbMail Vytváření e-mailové zprávy
CreateMTBODCLink Vrací odkaz na proces
CreateMTBProcess Založí proces
CreateMTBProcessEx Založení nového procesu (workflow, e-mail)
CreateMTBPublicProcess Založí proces ve sdílených složkách
CreateOutlookAppointment Založí kalendářovou položku v MS Outlook
CreateProcessLink Do jednoho procesu dodá link na proces jiný
CreateProcessLinkByProtocol Vloží do procesu HTML odkaz na jiný proces pomocí protokolu MTBODC
CreateProgressBar Zobrazí ukazatel postupu
CreatePublicFolder Založí podsložku v libovolné sdílené složce
CreateRelation Vytvoří vztah mezi osobou a firmou
CreateRelationExt Vytvoří vztah mezi osobou a firmou
CreateRepeatedCalendarItem Vytvoří opakující se kalendářovou položku (událost)
CreateShortCut Vytvoří zástupce na disku
CsvCreate Vytvoří objekt
CsvDataSetFirst Nastaví ukazatel na první záznam
CsvDataSetGetFieldAsString Vrací hodnotu sloupce jako řetězec
CsvDataSetGetFieldByNameAsString Vrací hodnotu sloupce (podle jména) jako řetězec
CsvDataSetLoadFromFile Načte CSV soubor
CsvDataSetNext Posune ukazatel na následující záznam
CsvFree Uvolní objekt
CsvGetBooleanProp Vrací logickou hodnotu vlastnosti
CsvGetIntegerProp Vrací celočíselnou hodnotu vlastnosti
CsvGetStringProp Vrací řetězcovou hodnotu vlastnosti
CsvSelectFormAddColumn Přidá sloupec do formuláře pro výběr záznamu
CsvSelectFormShowModal Zobrazí formulář pro výběr záznamu
CsvSelectRecordIdx Zobrazí formulář pro výběr záznamu z CSV z masky
CsvSetBooleanProp Nastavaví logickou hodnotu vlastnosti
CsvSetIntegerProp Nastavaví celočíselnou hodnotu vlastnosti
CsvSetStringProp Nastavaví řetězcovou hodnotu vlastnosti
CurrencyAsWord Převod zadané částky na zápis slovy
DateAsWords Převod data na zápis slovy
DateOf Za zadaného data a času vrátí pouze datum
DateShift Posune datum o N dní, měsíců, nebo roků
DateTimeDifference Spočítá časový rozdíl mezi dvěmi datumy
DateTimeShift Časový posun
DateTimeToDate Ořízne z proměnné obsahující datum a čas hodnotu času
DateTimeToStrDate Hodnotu typu date uloženou jako řetězec převede na datum v textovém formátu
DateToDateTime Převede datum zadaný v podobě stringu do podoby dateTime, tedy do čísla
DateToISO8601 Převede datum (a čas) na ISO 8601
DateToStrFormat Formátuje datum a čas na jiný formát
Day Z datumu vrátí číslo dne
DaysBetweenDates Počet dní mezi datumy
DaysCounter Počet dní mezi datumy
DaysInMonth Pro daný měsíc vrátí počet dní
DB_CloseSQLQuery Zavření SQL dotazu
DB_ConnectWithIni Připojení k databázi. Parametry pro připojení jsou přečteny ze serie_m.ini
DB_ConnectWithParams Připojení k databázi s parametry
DB_CreateSQLQuery Vytvoření SQL dotazu
DB_Disconnect Ukončení připojení k databázi
DB_ExecuteSQLQuery Vytvoření SQL dotazu
DB_FreeSQLQuery Uvolnění SQL dotazu
DB_OpenSQLQuery Otevření SQL dotazu
DB_QueryFieldByName Načtení pole z otevřeného SQL dotazu
DB_SetSQLCommand Nastavení SQL dotazu
DB_SQLQueryEof Zjištění, zda byl načten poslední záznam
DB_SQLQueryFirst Nastavení SQL dotazu na první záznam
DB_SQLQueryNext Nastavení SQL dotazu na další záznam
DeactivateAllUsers Deaktivuje všechny účastníky v procesu
DeactivateUser Deaktivuje uživatele v procesu
DecodeBase64 Dekóduje řetězec z Base64
Decrypt V součastnosti je nutné použít funkci KWdecrypt
DeleteAllZero Vymazání nul z řetězce
DeleteDirectory Smaže složku na disku
DeleteDocFromPubFolder Vymaže proces ze sdílené složky
DeleteDocFromPubFolderExt Vymaže proces ze sdílené složky
DeleteEscalationByID Smaže eskalaci zadanou svým ID
DeleteOutlookApointment Smaže kalendářovou položku z MS Outlook
DeleteProxy Odstraní uživateli zvoleného zástupce
DeleteUser Smaže uživatele z procesu
DeleteUserExt Smaže uživatele z procesu
DialogsCreate Vytvoří objekt
DialogsExecute Zobrazí dialog
DialogsFree Uvolní objekt
DialogsGetStringProp Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
DialogsSetStringProp Nastaví hodnotu vlastnosti jako řetězec
DirectorySearch_ExecuteSearch Vyhledá v Active Directory
DirectorySearch_GetColumnAsString Vrací hodnotu atributu z výsledku hledání
DirectorySearch_GetNextRow Načte následující řádků z výsledku hledání
DirExists Ověří existenci složky na disku
DisconnectWKFpattern Odpojení od Workflow Designer
DmsAttachment_GetFile Uloží přílohu dokumentu na disk
DmsAttachment_GetStrProperty Vrací hodnotu vlastnosti přílohy dokumentu
DmsDocument_GetAspectByName Vrátí hodnotu aspektu
DmsDocument_GetAttachment Vrací přílohu dokumentu
DmsDocument_GetAttachmentCount Vrací počet příloh dokumentu
Dms_ExecuteQuery Provede dotaz do DMS
Dms_GetDocument Vrátí dokument z DMS
Dms_Release Uvolní DMS objekt
DoCancelRequest_Create Vytvoří požadavek na stornování zásilky
DocumentArchiveToDMS Archivuje soubor(y) do DMS
DocumentCopy Vytvoří v procesu kopii přílohy
DocumentExist Test na existenci souboru
DocumentExistInMTB Zjistí existenci přílohy v procesu
DocumentExport Export přílohy
DocumentExportByIDExt Exportuje přílohu procesu na disk
DocumentExportCase Vyexportuje proces na disk
DocumentExportExt Exportuje přílohu z procesu
DocumentExportExt2 Export dokumentu
DocumentExportFromAnotherProcess Vyexportuje na disk soubor z libovolného procesu
DocumentID Načte ID procesu
DocumentImport Import dokumentu do procesu
DocumentImportExt Import přílohy do procesu
DocumentImportToAnotherProcess Import dokumentu do libovolného procesu
DocumentModifyName Změní název přílohy v procesu
DocumentRename Přejmenuje přílohu v procesu
DocumentsCount Vrátí počet příloh
DocumentSelect Zobrazí dialog pro výběr příloh
DocumentSelectByName Zobrazí vyfiltrovaný dialog se seznamem příloh
DocumentSelectFromAnotherProcess Importuje dokumenty z procesu zadaného svým ID do aktuálního procesu
DocumentSelectFromAnotherProcessExt Importuje přílohu procesu
DocumentSelectToStr Vrátí seznam příloh z procesu
DocumentSelectToStrMax Vrátí seznam příloh z procesu
DocumentSelectWithID Vybere dokument ze seznamu ID dokumentů
DOE_GetLastErrorMessage Vrací chybovou zprávu posledního volání procedury nebo funkce
DOE_GetLastErrorMessage64 Vrací chybovou zprávu posledního volání knihovny
DomAppendChild Přidá uzel
DomCreateDocument Vytvoří nový dokument
DomCreateElement Vytvoří nový element
DomCreateElementNS Vytvoří nový element
DomCreateTextNode Vytvoří nový textový uzel
DomEvaluate Vykoná výraz XPath
DomFree Uvolní objekt
DomGetAttribute Vrací hodnotu atributu
DomGetElementsByTagName Vrací seznam elementů podle názvu
DomGetIntegerProp Vrací hodnotu vlastnosti jako celé číslo
DomGetStringProp Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
DomInsertBefore Vloží uzel před jiný
DomItem Vrací položku seznamu uzlů
DomRemoveChild Odebere uzel
DomReplaceChild Nahradí uzel jiným
DomSetAttribute Nastaví hodnotu atributu
DomSetStringProp Nastaví hodnotu vlastnost jako řetězec
DomSnapshotItem Vrací položku výsledku vykonání výrazu XPath
DoRequest_Send Odešle specifikovaný požadavek
DoSendRequest_AddFile Přidá soubor do požadavku na odeslání zásilky
DoSendRequest_Create Vytvoří požadavek na odeslání zásilky
Do_Free Uvolní objekt
Do_GetStringProp Vrací hodnotu vlastnosti objektu
Do_SetStringProp Nastaví hodnotu vlastnosti objektu
dupStr Vytvoří násobný řetězec z podřetězce
EmailAddBcc Přidá příjemce slepé kopie e-mailu
EmailAddCc Přidá příjemce kopie e-mailu
EmailAddFileAttachment Přidá přílohu e-mailu
EmailAddRelatedFile Přidá odkazovatelný soubor do e-mailu
EmailAddTo Přidá příjemce e-mailu
EmailClearBcc Vymaže příjemce slepé kopie e-mailu
EmailClearCc Vymaže příjemce kopie e-mailu
EmailClearTo Vymaže příjemce e-mailu
EmailCreate Vytvoří nový e-mail
EmailFree Uvolní e-mail
EmailPutIntoMServer Vloží e-mail do enTeam Server
EmailSaveEml Uloží e-mail jako soubor eml
EmailSend Odešle e-mail
EmailSendAndFree Odešle a uvolní e-mail
EmailSetBody Nastaví tělo e-mailu
EmailSetFrom Nastaví odesílatele e-mailu
EmailSetMessageId Nastaví pole "Message-ID"
EmailSetReplyTo Nastaví adresu pro odpověď
EmailUserSelect Zobrazení seznamu uživatelů
EmailUserStart Aktivování e-mailových účastníků
EmailUserStop Deaktivování e-mailových účastníků
EncodeBase64 Zakóduje řetězec do Base64
Encrypt V součastnosti je nutné použít funkci KWencrypt
EndOfTextFile Vrací zda je načtena poslední řádka textového souboru
ErrorDlgSetDisplayTime Nastaví dobu, po kterou je zobrazen dialog s chybou
ExcelAddColumn Vloží nový sloupec
ExcelAddPageBreak Vloží konec stránky
ExcelAddRow Vloží nový řádek
ExcelBorderSize V otevřeném sešitu nastaví okraje stránky
ExcelCellAlignment Nastaví zarovnávání uvnitř buňky
ExcelCellCopy Kopíruje jednu buňku do druhé
ExcelCellFormat Nastaví formát buňky
ExcelCellOrientation Nastavení orientace písma
ExcelClose Zavře xls soubor
ExcelClose2 Zavře xls soubor 2
ExcelCloseApplication Zavře MS Excel
ExcelCloseDocument Zavře xls dokument
ExcelCloseFromTemplates Zavře xls soubor
ExcelCloseSheet Zavře list v xls dokumentu
ExcelColumnAlignment Nastaví zarovnávání uvnitř buňky
ExcelColumnAutoFit Nastaví vybraným buňkám velikost dle obsahu
ExcelColumnBold Nastavení tučného písma
ExcelColumnBorder Vytvoří rámečky kolem zvolené oblasti
ExcelColumnColor Nastaví barvu pozadí buněk
ExcelColumnFontColor Nastaví barvu písma
ExcelColumnLeftAlignment Nastaví zarovnávání vlevo
ExcelColumnsSetHidden Skryje (odkryje) sloupce
ExcelColumnWidth Nastaví šířku sloupců
ExcelCommentAdd Do buňky zapíše komentář
ExcelCompare Porovná dva Excel dokumenty a zobrazí rozdíly
ExcelCreate Založí dokument v aplikaci Excel a uloží pod daným jménem na disk
ExcelDeleteRow Odstraní řádky z tabulky aplikace Excel
ExcelDocClose Zavře dokument aplikace Excel
ExcelDocOpen Otevře dokument aplikace Excel, ale neotevře žádný list
ExcelExportDocument Uloží soubor do zvoleného formátu, např. PDF
ExcelExportSheet Uloží list do zvoleného formátu, např. PDF
ExcelFontSize Nastaví velikost písma
ExcelFontStyle Nastaví styl písma
ExcelHyperlink Vytvoří odkaz v aplikace Excel
ExcelHyperlinkOnList Vytvoří odkaz na list či buňku v aplikace Excel
ExcelImportImage Vloží do xls obrázek ze souboru
ExcelImportImageWithMacro Vloží do xls obrázek ze souboru a přiřadí mu makro
ExcelIntToCol Převede číslo na sloupcový identifikátor
ExcelLastRow Najde poslední použitý řádek v zadaném sloupci
ExcelListAdd Vytvoří nový list v otevřeném dokumentu aplikace Excel
ExcelListCopy Popis
ExcelListCount Vrací počet listů v souboru typu Excel
ExcelListOpen Otevře list v dokumentu excelu
ExcelListRename Přejmenuje list v otevřeném dokumentu aplikace Excel
ExcelLock Nastaví heslo dokumentu v aplikaci Excel
ExcelLockX Nastaví heslo dokumentu v aplikaci Excel
ExcelMergeCells Spojení buňek
ExcelOpen Otevře xls soubor
ExcelOpen2 Otevře xls soubor číslo 2
ExcelOpenApplication Otevře MS Excel
ExcelOpenDocument Otevře xls dokument
ExcelOpenForWrite Jde o vylepšené otevírání xls souboru
ExcelOpenFromTemplates Otevře pro práci xls soubor uložený ve vzorových dokumentech
ExcelOpenSheet Otevře list v xls dokumentu
ExcelPageOrientation Nastaví orientaci stránky
ExcelPasteFromClipboard Vloží do buňky text ze schránky
ExcelPrintOpenedSheet Vytiskne otevřený XLS soubor
ExcelPrintSheet Vytiskne list ze souboru typu xls
ExcelRead Načte jednu hodnotu z otevřeného xls souboru
ExcelRead2 Načte jednu hodnotu z otevřeného xls souboru číslo 2
ExcelReadX Načtení jedné hodnoty z aplikace Excel
ExcelRowAutoFit Nastaví vybraným buňkám automaticky potřebnou výšku
ExcelRunMacro Spustí v aplikaci Excel makro
ExcelSetAllImgToOrgSize Nastaví obrázkům originální velikost
ExcelSetChartSource Nastaví tiskárnu, na jakou bude excel tisknout
ExcelSetHeaderOrFooter Nastavuje záhlaví nebo zápatí
ExcelSetPrinter Nastaví tiskárnu, na jakou bude aplikace Excel tisknout
ExcelSheetDelete Smaže list v sešitu
ExcelSheetsSelect Vybere listy v otevřeném dokumentu aplikace Excel
ExcelUnLock Odemkne xls soubor
ExcelWrapText Zalomí texty v buňkách
ExcelWrite Zapíše jednu hodnotu do XLS souboru.
ExcelWrite2 Zapíše jednu hodnotu do XLS souboru číslo 2
ExcelWriteCurrency Zapíše hodnotu do cílové buňky
ExcelWriteFormula Zapíše vzorec do buňky v XLS souboru
ExcelWriteInteger Zapíše číslo do buňky v aplikaci Excel
ExcelWriteLink Zapíše odkaz
ExcelWriteReal Zapíše do buňky v aplikaci Excel číslo s desetinnou čárkou
ExcelWriteX Zápis do jedné buňky v aplikaci Excel
Execute Spuštění externí aplikace
ExecuteProcess Spuštění externí aplikace
ExecuteStep Provedení kroku
ExecuteStepEx Vykoná pracovní krok
ExecuteStepInActualProcess Provede pracovní krok v právě otevřeném procesu
ExecuteStepInActualProcessExt Provede pracovní krok v právě otevřeném procesu
ExportAttachmentById Uloží přílohu procesu na disk
ExportFromPublicFolders Exportuje dokument ze sdílené složky na disk
ExportFromTemplates Exportuje vzorový dokument na disk
ExportFromTemplatesExt Export vzorového dokumentu na disk
ExportFromTemplatesWithDialog Export vybraného vzorového dokumentu na disk
ExportFromTemplatesWithDialogExt Uloží vybraný vzorový dokument na disk
ExtractFileExt Vrátí příponu souboru
ExtractFileName Z plné cesty souboru zjistí jeho název
ExtractPath Z plné cesty souboru zjistí jeho cestu
ExtractPkcs7File Extrahuje soubor z podepsaného
FileDelete Vymaže zadaný soubor na disku
FileExist Testuje existenci souboru
FileExistsOnHdd Testuje existenci souboru na disku
FileGetCreationDate Vrátí datum vytvoření souboru
FileMove Přesune soubor
FileRename Přejmenuje soubor
FileSetAttributes Nastaví atributy uvedenému souboru
FileSizeonHDD Zjistí velikost souboru
File_copy_to Kopíruje soubory ze zdrojového adresáře, do cílového
FindCaseViewerForm Najde okno s procesem
FindDocIDbyDoctitle Vrátí ID procesu, který je zadán svým názvem
FindMdataObjecByUniqueStr Vyhledá objekt osoby či firmy a otevře jej
FindMdataObjectListByFieldValue Vyhledá seznam objektů osob či firem
FindMdataObjectListByFilter Vyhledá seznam objektů osob či firem
FinishEscalationByID Označí eskalaci zadanou svým ID jako dokončenou
ForceDirs Vytvoří novou složku
FormatCurrency Naformátuje desetinné číslo
FormatCurrStr Naformátuje desetinné číslo zadané jako řetězec
ForwardStep Postoupí krok jinému uživateli
ForwardStepInActualProcess Převede pracovní krok v právě otevřeném procesu na uživatele "sdílené složky"
FreeProgressBar Uzavře ukazatel postupu
GenDocMessageId Generuje hodnotu "Message-ID" dle procesu
GetAbraData Zobrazí příslušnou agendu v ABRA
GetActiveUsersCount Zjistí počet aktivních účastníků procesu
GetActUserGUID Vrátí GUID přihlášeného uživatele
GetAsciiCharByDec Vrací znak, který je definován decimálním ASCII kódem
GetAsciiCharByHex Vrací znak, který je definéván hexadecimálním ASCII kódem
GetAttachDataAsBase64 Vrací data přílohy jako Base64
GetAttachmentLink Zjištění odkazu na přílohu
GetAttachmentsFromProcess Vrací seznam příloh v procesu
GetAttachs Vrací přílohy procesu
GetAttribute Načte hodnotu atributu
GetAttributeValueFromTemplate Ze zadané role načte hodnotu jejího atributu
GetCasePropertyDate Načte vlastnost procesu
GetCharFromString Vrací znak z řetězce určený svou pozicí
GetCriterionFromProcess Načte hodnotu kritéria z procesu zadaného svým ID
GetCurrency Měnu zadanou jako řetězec převede do proměnné typu currency
GetDayOfWeek Zjistí den v týdnu
GetDirContain Vrací obsah (soubory či složky) adresáře
GetElementCount Zjistí počet prvků (částí) v textu s oddělovači
GetEmailParticipants Vrátí seznam všech e-mailových adres v procesu
GetEmailsInCaseCount Načtení počtu e-mailů v procesu
GetEndOfTheWeek Poslední datum týdne
GetEnter Vrátí znaky odřádkování
GetEnterExt Vrátí znaky odřádkování
GetEscalationPropertyDT Vrátí datovou vlastnost eskalace
GetEscalationPropertyInt Vrátí celočíselnou vlastnost eskalace
GetEscalationPropertyStr Vrátí textovou vlastnost eskalace
GetFromClipBoard Získá text nebo obrázek ze schránky
GetFromStringList Načte jednu hodnotu ze seznamu hodnot
GetFromStringListExt Vykopíruje substring z řetězce
GetGuid Vygenerování unikátního klíče (GUID)
GetHash Vytvoří hash zadaného řetězce
GetInteger Převede číselnou proměnnou uloženou jako string do typu integer
GetInWkfActivity Vrátí hodnotu příznaku IsInWkfActivity
GetItemFromMTBini Načte hodnotu klíče z enTeam ini souboru
GetLastErrorCode Vrací chybový kód posledního volání podprogramu
GetLastErrorMessage Vrací chybovou zprávu posledního volání procedury nebo funkce
GetLastStepFromDocCont Najde poslední krok dle jména
GetMdataListCount Načte počet objektů
GetMDataObjectByIndex Nastaví enTeam CRM objekt pro čtení dle jeho indexu
GetMdataObjectFirstRelation Na vybrané osobě/firmě nalezne první relaci
GetMdataObjectNextRelation Na vybrané osobě/firmě nalezne další relaci
GetMdataObjectValueBool Čtení logické hodnoty z osoby, firmy či relace
GetMdataObjectValueDate Čtení datumové hodnoty z osoby, firmy či relace
GetMdataObjectValueFlt Čtení číselné hodnoty z osoby, firmy či relace
GetMdataObjectValueInt Čtení celočíselné hodnoty z osoby, firmy či relace
GetMdataObjectValueStr Čtení textové hodnoty (string) z osoby, firmy či relace
GetMDataPredefinedValues Načte seznam předdefinovaných hodnot pro zvolenou enTeam CRM položku
GetMoreVariables Načte hodnoty proměnných z libovolného procesu
GetMUserSystemConfiguration Přečtení systémového nastavení z aplikace enTeam User
GetMyWkfList Vrací seznam workflow přístupných aktuálnímu uživateli
GetNameAndExtByOrder Zjistí název, příponu a ID přílohy dle indexu
GetNodeName Vrací jméno uzlu
GetNodeOwner Zjistí vlastníka kroku workflow
GetNodeStatus Zjišťuje stav pracovního kroku v procesu
GetPartActive Vrací, zda je aktivní část procesu
GetParticipantOptions Vrací datum možnosti uživatele u procesu
GetPass Načte heslo aktuálně přihlášeného uživatele
GetProcessFolder Vrací složku procesu
GetProcessList Načte seznam procesů dle filtru
GetProcessListExt Nevizuálně vytvoří seznam ID procesů, které splňují zadanou podmínku
GetProcessListMax Nevizuálně vytvoří seznam ID procesů
GetProcessStatus Slouží k získání stavu určitého procesu
GetProcessText Získání textu z procesu
GetProcessTextCount Získání počtu textů v procesu
GetProcessTextKey Vrací ID textu dle indexu
GetProperty Načtení hodnoty klíče
GetPropertyInt Načtení hodnoty klíče
GetReferenceNumber Vrací nové pořadové číslo
GetReferenceNumberFromDB Načte hodnotu z generátoru
GetReferenceNumberWithYears Vrací nové pořadové číslo
GetRTListVariable Zjištění runtime hodnoty listové workflow proměnné
GetRTListVariableCount Zjištění runtime počtu hodnot listové workflow proměnné
GetRTStrVariable Zjištění runtime hodnoty stringové workflow proměnné
GetSimilarTemplates Vrací seznam podobných rolí, které má uživatel zadaný svým ID
GetStepList Vrací seznam ID procesů, které odpovídají vyhledávací podmínce
GetStepListFromWKF Vrátí seznam kroků workflow v procesu
GetStepPropertyDate Zjistí datumovou vlastnost kroku
GetStepPropertyStr Zjistí textovou vlastnost kroku
GetStrPropertyDescription Zjištění popisu proměnné
GetStrPropertyFromDB Zápis uživatelské proměnné do databáze
GetTab Do proměnné uloží tabulátor
GetTemp Najde adresář Temp
GetTextFromCase Načtení textu z procesu
GetTextFromFile Načtení textu souboru
GetUserGuidListByTemplate Vrací seznam GUID všech uživatelů ze zadané role
GetUserIDbyX Najde ID uživatele dle některé z jeho vlastností
GetUserInfo Načte informace o uživateli
GetUserInfoExt Načte parametry z modulu enTeam User
GetUserList Ze zadaných rolí vytvoří seznam uživatelů ve stanoveném formátu
GetUserListGuid Ze zadaného řetězce identifikuje uživatele
GetUsersByRole Zobrazí uživatele podle role a nechá jednoho vybrat
GetUsersListByRole Zobrazí uživatele enTeam podle role - výstupem je více uživatelů
GetVariable Načte hodnotu proměnné
GetVariableBool Načte hodnotu proměnné typu boolean
GetVariableCurr Načte hodnotu proměnné typu currency
GetVariableDate Načte hodnotu proměnné typu date
GetVariableExt Načte hodnotu proměné z libovolného procesu
GetVariableInt Načte hodnotu proměnné typu integer
GetVariables Vrací proměnné procesu
GetVariableStr Načte hodnotu proměnné typu string
GetWindowHandle Získání handle okna
GetWKFnames Vrátí seznam dostupných workflow
GetWKFproperty Zjistí vlastnost workflow
GetWKFstepList Zjistění seznamu kroků
GetWKFstepListExt Zjistí seznam kroků workflow
GetWKFstepProperty Zjistí vlastnost kroku workflow
GetXMLCount Vrací počet uzlů vyhovující XPath
GetXMLNodeName Vrací název uzlu
GetXMLValue Vrací hodnotu podle zadané XPath
HeliosGreenProcessXml Vykoná dávku v systému Helios Green
HoursBetween Vrací časový rozdíl v celých hodinách
HourSpan Vrací časový rozdíl v hodinách
HtmlTextFromDocCont Načte z libovolného procesu text v HTML formátu zapsaný v protokolu
HttpConnectionSendRequest Odešle HTTP požadavek
HttpCreate Vytvoří objekt
HttpFree Uvolní objekt
HttpGet Získá obsah webové stránky (nebo textového souboru)
HttpGetIntegerProp Vrací hodnotu vlastnosti jako celé číslo
HttpGetStringProp Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
HttpGetUsingChilkat Získá obsah webové stránky
HttpRequestAddOrSetHeader Nastaví hlavičku
HttpRequestAddQueryParam Přidá URL parametr
HttpRequestRemoveHeader Odstraní hlavičku
HttpRequestRemoveQueryParam Odstraní URL parametr
HttpRequestSetBasicAuthentication Nastaví Basic authentication
HttpResponseGetHeaderByName Vrací hodnotu hlavičky
HttpSetBooleanProp Nastaví logickou hotnotu vlastnosti
HttpSetIntegerProp Nastaví celočíselnou hodnotu vlastnosti
HttpSetStringProp Nastaví řetězcovou hodnotu vlastnosti
ImportToPublicFolders Importuje přílohu do procesu umístěného ve sdílených složkách
IncDate Inkrementuje datum (a čas)
IncDay Posune datum o zadaný počet dní
IncProgressBar Zvětší hodnotu ukazatele postupu
IniCreate Načte INI soubor
IniDeleteKey Vymaže klíč z INI souboru
IniFree Uvolní načtený INI soubor
IniReadBoolean Načte logickou hodnotu z INI souboru
IniReadCurrency Načte desetinné číslo z INI souboru
IniReadDate Načte datum z INI souboru
IniReadInteger Načte celé číslo z INI souboru
IniReadString Načte řetězec z INI souboru
InitListVariable Předpřipraví zadaný počet hodnot v listové proměnné
IniValueExist Ověří existenci klíče
IniWriteBoolean Zapíše logickou hodnotu do INI souboru
IniWriteCurrency Zapíše desetinné číslo do INI souboru
IniWriteDate Zapíše datum do INI souboru
IniWriteInteger Zapíše celé číslo do INI souboru
IniWriteString Zapíše řetězec do INI souboru
IntegerDivision Vrací výsledek celočíselného dělení prvního operandu druhým
IsActualDocumentAvailable Ověří dostupnost ukazatele na aktuální proces (actualdocument)
IsCharacterNumber Zjistí, zda je zadaný znak číslice
IsDayHoliday Určí, zda zadaný den je státním svátkem
IsFileReady Otestuje režim přístupu na zadaném souboru
IsItRightDate Ověří, zda řetězec je datum
IsItRightTime Ověří, zda zadaný text je čas
ISO8601ToDate Převede ISO 8601 na datum (a čas)
IsStepForwarding Zjistí zda existuje následující krok
IsStringInteger Testuje, zda je v řetězci zadáno celé číslo
IsStringReal Testuje, zda je v řetězci zadáno desetinné číslo
IsUserActive Zjistí, zda uživatel je aktivní
IsUserActiveInCase Vrací, zda je účastník procesu aktivní
IsWorkingDay Zjištění zda se jedná o pracovní den
IsWorkingDayExt Zjištění zda se jedná o pracovní den a vrátí datum příštího pracovního dne
JsonDelete Odstraní hodnotu z JSON
JsonExists Vrací zda hodnota existuje
JsonGetArray Vrací JSON pole
JsonGetArrayLength Vrací délku JSON pole
JsonGetBoolean Vrací logickou hodnotu z JSON
JsonGetCurrency Vrací desetinné číslo z JSON
JsonGetInteger Vrací celé číslo z JSON
JsonGetObject Vrací JSON objekt
JsonGetString Vrací řetězec z JSON
JsonIsNull Vrací zda je hodnota NULL
JsonParse Předzpracuje JSON
JsonSetArray Nastaví JSON pole
JsonSetBoolean Nastaví logickou hodnotu do JSON
JsonSetCurrency Nastaví desetinné číslo do JSON
JsonSetInteger Nastaví celé číslo do JSON
JsonSetNull Nastaví hodnotu na NULL
JsonSetObject Nastaví JSON objekt
JsonSetString Nastaví řetězec do JSON
JsonUnparse Uvolní předzpracování JSON
KillProcess Ukončení jiného procesu
KWdecrypt Rozkóduje zadaný řetězec
KWencrypt Zakóduje zadaný řetězec
LastErrorGetCode Vrací kód poslední chyby
LastErrorGetMessage Vrací popis poslední chyby
LoadAspectsFromExcel Načte hodnoty aspektů z MS Excel
LoadBase64FromFile Načte soubor do Base64 řetězece
LoadFromMtbDocument Umožní načíst údaje z procesu
LoadXML Načte XML řetězec
LoadXMLFile Načte XML ze souboru
LogSetUser Nastaví uživatele, pod kterým bude zapisováno do logu
LogWrite Zapíše záznam do logu
LogWriteExt Zapíše logovací zápis do souboru serie_m.log
LongTextFromDocCont Načte z libovolného procesu dlouhý text zapsaný v protokolu
LookupCreate Vytvoří objekt
LookupDelete Odstraní objekt
LookupFree Uvolní objekt
LookupGetBooleanProp Vrací logickou hodnotu vlastnosti
LookupGetIntegerProp Vrací celočíselnou hodnotu vlastnosti
LookupGetListItem Vrací položku seznamu
LookupGetRelatedValue Vrací související hodnotu číselníku
LookupGetStringProp Vrací řetězcovou hodnotu vlastnosti
LookupGetValues Vrací hodnoty číselníku
LookupLoad Načte objekt
LookupLoadFromFile Importuje obsah číselníku ze souboru
LookupLoadItemsByLookupId Načte řádky číselníku
LookupLoadLookups Načte číselníky
LookupLoadSubItemDefsByLookupId Načte sloupce číselníku
LookupLoadSubItemsByItemId Načte hodnoty řádku číselníku
LookupSaveToFile Exportuje číselník do souboru
LookupSaveValuesToFile Uloží hodnoty číselníku do souboru
LookupSetBooleanProp Nastavaví logickou hodnotu vlastnosti
LookupSetIntegerProp Nastavaví celočíselnou hodnotu vlastnosti
LookupSetStringProp Nastavaví řetězcovou hodnotu vlastnosti
LookupStore Uloží objekt
MakeDir V zadaném adresáři založí podadresář
MDataSetActivity Nastaví poslední aktivitu kontaktu/společnosti
MessageDialog Zobrazí okno se zprávou
MessageDialogExt Zobrazí informaci či dotaz v modálním dialogu s ikonou
MinutesBetween Vrací časový rozdíl v celých minutách
MinuteSpan Vrací časový rozdíl v hodinách
MJournalAddLetterAddress Přidá adresu k písemnosti
MJournalClose Slouží k odpojení od Journal DS
MJournalDownloadDeliveryInfo Stáhne doručenku
MJournalGetBarcode Vrací čárový kód z aktuálně otevřené písemnosti
MJournalGetCodes Slouží k navrácení možných hodnot z libovolného číselníku Journal DS
MJournalGetDataBoxSettingsIdByBoxIdAndLogin Vrací interní ID datové schránky dle ID schránky a přihl. jména
MJournalGetLetterAttribute Slouží k navrácení hodnoty atributu dokumentu Journal DS
MJournalGetLoginByDataBoxSettingsIdAndGuid Vrací přihlašovací jméno k datové schránce
MJournalHiddenSendDataMessage Nevizuální odeslání datové zprávy
MJournalLoadfromrepository Podpurná procedura pro funkční generování čárového kódu
MJournalOpen Slouží k připojení na Journal DS
MJournalOpenLetterById Slouží k otevření objektu dokumentu Journal DS
MJournalPrepareLetter Slouží k vytvoření objektu dokumentu Journal DS
MJournalSendDataMessage Slouží k odeslání datové zprávy pomocí formuláře
MJournalSetLetterAttribute Slouží k nastavení atributu dokumentu Journal DS
MJournalShowLetter Slouží k vizuálnímu otevření písemnosti v Journal DS
MJournalShowReceiveDeliveredForm Zobrazí okno pro prohlížení a příjem dodaných DZ
MJournalStoreLetter Slouží k uzavření objektu dokumentu Journal DS
ModifyNameAndClass Umožňuje změnit název procesu a jeho třídu
ModifyNameAndClassExt Umožňuje změnit název procesu a jeho třídu
Month Zjištění měsíce z datumu
MoveDoc Přesune proces mezi složkami
MoveDocument Přesune proces do jiné složky
MoveDocumentExt Přesune proces ze složky do složky
MServerHandOver Vyvolá předání v enTeam Server
MTBconnectSlow Vytvoří další připojení do enTeam pod uživatelským jménem, které je posláno v parametru
MTBDirectory Vrací adresář, ze kterého je enTeam spuštěn, včetně zpětného lomítka
MTBdisconnectSlow Zruší připojení vytvořené funkcí MTBconnectSlow
MTBShellExecute Spustí program nebo otevře dokument podle asociace
MTBShellExecuteAndWait Spouští aplikaci přidruženou k typu souboru
MUser_AddTempleteToUser Přidá uživateli roli
MUser_Connect Vytvoří připojení k enTeam User
MUser_CreateUser Založí nového uživatele do enTeam User
MUser_Disconnect Odpojí se od enTeam User
MUser_FreeObject Provede uvolnění objektu
MUser_GetDepartmentByName Vyhledá oddělení v enTeam User
MUser_GetPropertyDate Vrací datumovou vlastnost objektu
MUser_GetPropertyInt Nastaví vlastnost objektu
MUser_GetPropertyStr Nastaví vlastnost objektu
MUser_GetUserById Vrátí uživatele dle ID z enTeam User
MUser_GetUserProxy Načtení zástupce uživatele
MUser_SetPropertyDate Nastaví datumovou vlastnost objektu
MUser_SetPropertyInt Nastaví celočíselnou vlastnost objektu
MUser_SetPropertyStr Nastaví vlastnost objektu
MUser_StoreUser Uloží změny uživatele
NewEmail Založí nový e-mail
NewEmailExt Zobrazení rozšířeného e-mailového okna
NodeOwner Vyhledá uživatele, kterému je přidělen daný pracovní krok
Now Vrátí aktuální datum
NumberAsWords Převod čísla na slovní přepis
OemToAnsiWKF Převede OEM text na ANSI
OO_CalcCopyCell Zkopíruje buňku
OO_CalcRead Přečte text z určeného políčka v Calc (Excel) dokumentu
OO_CalcRead2 Přečte text z určeného políčka v druhém Calc (Excel) dokumentu
OO_CalcWrite Zapíše text na určené políčko v Calc (Excel) dokumentu
OO_CalcWrite2 Zapíše text na určené políčko v druhém Calc (Excel) dokumentu
OO_Close Uloží a zavře dokument v OpenOffice
OO_Close2 Uloží a zavře druhý dokument v OpenOffice
OO_Open Otevře dokument v OpenOffice
OO_Open2 Otevře druhý dokument v OpenOffice
OO_WriterBold Umožní psát text do dokumentu tučně
OO_WriterColor Umožní nastavit barvu textu
OO_WriterItalic Umožní psát text do dokumentu kurzívou
OO_WriterReplaceAll Nahradí všechny výskyty slova
OO_WriterWrite Zapíše text do Writer dokumentu
OpenCaseViewer Otevře okno procesu, který je zadaný svým ID
OpenDialog Zobrazí dialog pro výběr souboru
OpenDocCont Otevře obsah libovolného procesu zadaného pomocí ID
OpenMdata Slouží k připojení na enTeam CRM
OpenMdataObject Slouží k otevření objektu firmy, osoby či relace
OpenMdataSlow Vytvoří napojení na enTeam CRM
OpenMtbDocument Otevře proces bez jeho obsahu
OpenMUser Vytvoří připojení na aplikaci enTeam User
OpenMUserExt Připojí se k enTeam User
OpenSession Otevře enTeam Session
OpenTextFile Otevře textový soubor pro čtení
Parse Získání části řetězce
PasswordSet Zobrazí dialog, ve kterém uživatel může zadat jméno a heslo
PersistenceDelete Vymaže trvale uloženou hodnotu
PersistenceExists Vrací zda existuje trvale uložená hodnota
PersistenceGetString Vrací trvale uložený řetězec
PersistenceSetString Trvale uloží řetězec
PersonalIDToDate Převod rodného čísla na datum
PostClose Odešle oknu s procesem povel "Zavřít"
PostRefresh Odešle oknu s procesem povel "Aktualizovat"
PostSend Odešle oknu s procesem povel "Odeslat"
PostSendAndClose Odešle oknu s procesem povel "Odeslat a zavřít"
PrepareMdataObject Vytvoří v enTeam CRM novou osobu/firmu
PrepareOutlookHTMLMessage Připraví e-mail pro odeslání pomocí MS Outlook
PrepareOutlookMessage Připraví e-mail pro odeslání pomocí MS Outlook
PrinterClose Provede ukončeni tisku na tiskárnu
PrinterFont Nastaví font, velikost a styl písma pro tisk
PrinterLine Vytiskne řádek na tiskárně
PrinterOpen Provede inicializaci tiskárny
PrintToPDF Provede tisk do PDF souboru
ProcessExist Zjistí, zda se ve složce nachází proces zadaný svým ID
ProjektyKadel Text
PropertyFromDBConnect Slouží pro připojení k databázi před voláním souvisejících funkcí
PropertyFromDBDisconnect Slouží k odpojení od databáze po připojení pomocí funkce PropertyFromDBConnect
PropertyFromDocCont Umožňuje pracovat s vlastnostmi libovolného procesu
QuestionDialog Zobrazí okno s otázkou a tlačítky ANO/NE
QuestionDialog3way Text
ReadFromTextFile Načte řádku z textového souboru
ReadIglobal Načte z Delphi globální proměnnou G_iGlobal
ReadMdataContact Načte údaje kontaktu z enTeam CRM do listboxu
ReadSglobal Načte z Delphi globální proměnnou G_Sglobal
ReadSglobal2 Načte z Delphi globální proměnnou G_Sglobal2
ReadStringFromRegistry Načte řetězec z registrů
ReleaseStep Uvolní krok z paměti
Remainder Vrací zbytek po celočíselném dělení
RemoveFromListVariable Odebrání hodnoty z listové proměnné
RenameProcessByID Přejmenuje proces zadaný svým ID
ReplaceStr Nahradí v řetězci podřetězec jiným řetězcem
ReplaceStrExt Nahradí text v řetězci jiným textem
ResizeJpeg Změní velikost JPEG obrázku
RightNow Vrací aktuální datum čas
RoundToInt Zaokrouhlí číslo
RunAllValidEscalation Spustí všechny naplánované eskalace
RunScriptFromMask Určena pro spouštění libovolného skriptu z masky
RunWKFInProcess Spustí workflow v procesu
SaveBase64ToFile Uloží Base64 řetězec do souboru
SaveDialog Zobrazí sytémový dialog pro uložení souboru
SaveUsersToFile Uloží do souboru seznam uživatelů
SaveUsersToFileExt Uloží do souboru seznam uživatelů
SelectAttachments Výběr z příloh procesu
SelectAttachmentsExt Výběr z příloh procesu
SelectAttachmentsFromProcess Zobrazí seznam příloh pro výběr
SelectDir Dialog pro výběr adresáře
SelectDirectory Výběr adresáře pomocí dialogového okna
SelectDocumentFromHDD Zobrazí pohled na disk a nechá uživatele vybrat jeden soubor
SelectFromExcel Zobrazí blok buněk z aplikace Excel a nechá uživatele vybrat jeden řádek
SelectFromSelected Zobrazí dialog pro výběr záznamů z enTeam CRM
SelectPersonFromCompanyDlg Zobrazí seznam společeností a ze zvolené společnosti nechá vybrat kontakt
SelectUserFromDialog Otevře dialog se seznamem uživatelů
SelectUserFromDialogEx Zobrazí dialog pro výběr uživatele
SelectUsersAndRoleFromTree Umožňuje vybrat role a uživatele ze stromu rolí a uživatelů
SendSMS Odesílání SMS již není podporováno! Odešle SMS prostřednictvím služby SendSMS
SendWM Zašle zprávu jiné aplikaci
SetAbsent Nastavení nepřítomnosti uživateli
SetActualDirectory Nastaví aktuální adresář na adresář temp dle aktuálně přihlášeného uživatele
SetAttachRight Nastavuje práva příloze procesu
SetAttribute Nastaví hodnotu atributu
SetCalendarAsProcess Existující kalendářovou položku převede na běžný proces
SetCasePriority Nastaví prioritu procesu
SetComboValuesFromAttribut Do rozbalovacího seznamu načte položky ze stringlistu v atributu uživatele
SetComplete Označí požadavek jako dokončený
SetDocAsRepeatedCalendarItem Převede proces na opakovanou kalendářovou položku
SetEditValueFromAttribut Nastaví editbox dle hodnoty atributu právě přihlášeného uživatele
SetEditValueFromAttributWhereAnotherAspect Nastaví editbox dle hodnoty atributu právě přihlášeného uživatele
SetErrorLevel Nastaví zda mají být chybové hlášky potlačovány
SetEscalation Vytvoří, nebo edituje eskalaci
SetFlagForUser Zadanému uživateli nastaví příznak pro vybraný proces
SetFollowUp Nastaví uživateli aktivaci
SetInWkfActivity Nastaví hodnotu příznaku IsInWkfActivity
SetLanguage Nastavení jazyka
SetListVariable Nastaví hodnotu listové workflow proměnné
SetMailSettings Upraví nastavení elektronické pošty
SetMdataObjectValueBool Slouží pro zápis logické hodnoty objektu osoby, firmy či relace
SetMdataObjectValueDate Slouží pro zápis datumové hodnoty objektu osoby, firmy či relace
SetMdataObjectValueFlt Slouží pro zápis číselné hodnoty objektu osoby, firmy či relace
SetMdataObjectValueInt Slouží pro zápis celočíselné hodnoty objektu osoby, firmy či relace
SetMdataObjectValueStr Slouží pro zápis textové hodnoty objektu osoby, firmy či relace
SetNextStepName Nastaví název následujícího kroku
SetPartActive Aktivuje/deaktivuje část procesu
SetProcessAsCalendar Existující proces změní na kalendářovou událost
SetProperty Slouží k uschování názvu klíče a jeho hodnoty
SetPropertyInt Slouží k uschování názvu klíče a jeho číselné hodnoty
SetPublicfolderRights Nastaví práva uživateli na vybranou sdílenou složku
SetReminder Nastaví požadavek/upozornění
SetRTBoolVariable Nastaví runtime hodnotu boolean proměné v aktuálním procesu
SetRTCurrVariable Nastaví runtime hodnotu currency proměné v aktuálním procesu
SetRTIntVariable Nastaví runtime hodnotu integer proměné v aktuálním procesu
SetRTListVariable Nastavení runtime hodnoty listové workflow proměnné
SetRTStrVariable Nastaví runtime hodnotu stringové proměné v aktuálním procesu
SetRTVariable Nastaví runtime hodnotu proměné v aktuálním procesu
SetState Nastavuje možnosti uživateli procesu
SetStateExt Nastavuje možnosti uživatele u procesu
SetStrPropertyDescription Zápis popisu uživatelské proměnné
SetStrPropertyFromDB Zápis uživatelské proměnné do databáze
SetUserInfo Nastavení vlastností uživatele
SetUserInfoExt Nastavení parametrů uživatele
SetVariable Nastaví hodnotu proměnné
SetVariableBool Nastaví proměnnou typu boolean v procesu
SetVariableCurr Nastaví proměnnou typu currency v procesu
SetVariableDate Nastaví proměnnou typu date v procesu
SetVariableExt Nastaví hodnotu proměné v libovolném procesu
SetVariableInActualProcess Nastaví hodnotu proměné
SetVariableInt Nastaví proměnnou typu integer v procesu
SetVariableStr Nastaví proměnnou typu string v procesu
ShowDialogFileFromHDD Zobrazí okno s pohledem na disk a nechá uživatele vybrat jeden soubor
ShowEscalation Zobrazí zadané eskalace
ShowInputBox Zobrazí dialog pro zadání textového řetězce
ShowMainDlgWithCompanySelection Zobrazí dialog enTeam CRM se zaškrtaným výběrem firem
ShowMainDlgWithContactSelection Zobrazí dialog enTeam CRM se zaškrtaným výběrem osob
ShowMdataMainDialog Zobrazí dialog pro výběr (osoby či firmy)
ShowMDataMainDialogExt Zobrazí dialog pro výběr osoby či firmy z centrálního adresáře enTeam CRM na vybraném pohledu
ShowMTBmessage Zobrazí trvale zprávu
ShowOutlookContacts Zobrazí kontakty z MS Outlook
ShowPictureView Zobrazí dialog obsahující obrázek a možnost zadání jeho popisku
ShowProcessList Zobrazí seznam procesů vyfiltrovaný podle libovolného kritéria
ShowProcessListExt Zobrazí seznam procesů vyfiltrovaný podle libovolného kritéria
ShowPropertyOverview Zobrazení přehledu všech uživatelských proměnných v databázi
ShowTaskTree Zobrazí okno pro zpracování úkolu
ShowTaskTreeEx Zobrazí okno pro zpracování úkolu (rozšíření)
ShowTemplates Zobrazí dialog šablon a vybranou šablonu přiloží do procesu jako novou přílohu
SignOnUser Zjistí ID aktuálně přihlášeného uživatele
SignPDF Digitálně podepíše PDF soubor
Slength Zjištění délky řetězce
SortList Seřazení seznamu hodnot ve stringu, které jsou od sebe odděleny oddělovačem.
SpaceToGrid Nahrazení mezer křížky
Sround Převede a zaokrouhlí desetinné číslo z textu
StorageClear Vymaže veškeré uložené hodnoty
StorageDelete Vymaže uloženou hodnotu
StorageExists Vrací zda hodnota existuje
StorageGetBoolean Vrací uloženou logickou hodnotu
StorageGetCurrency Vrací uložené reálné číslo
StorageGetDate Vrací uložený datum
StorageGetInteger Vrací uložené číslo
StorageGetString Vrací uložený řetězec
StoragePop Vymaže aktuálně uložené hodnoty a obnoví původní
StoragePush Zazálohuje a vymaže aktuálně uložené hodnoty
StorageSetBoolean Uloží logickou hodnotu
StorageSetCurrency Uloží reálné číslo
StorageSetDate Uloží datum (a čas)
StorageSetInteger Uloží celé číslo
StorageSetString Uloží řetězec
StoreMdataObject Slouží k potvrzení změn provedených na objektu osoby, firmy či relace
StrDel Vymaže z řetězce daný počet znaků
StringAsCurrency Převod zadaného čísla (zadaného jako řetězec) na formátovaný zápis
StringListAdd Přidá novou položku do seznamu řetězců
StringListAddObject Přidá novou položku do seznamu řetězců
StringListAppend Přidá do stringlistu (typ v jazyku skriptů) novou položku
StringListChange Změní hodnotu ve stringlistu (typ v jazyku skriptů), který je uložen ve stringové proměnné
StringListClear Vymaže všechny položky ze seznamu řetězců
StringListCreate Vytvoří prázdný seznam řetězců
StringListDelete Odstraní položku ze seznamu řetězců
StringListFree Vymaže všechny položky seznamu řetězců
StringListFreeObject Uvolní objekt vázaný na položku v seznamu řetězců
StringListFreeObjects Uvolní všechny objekty vázané na položky v seznamu řetězců
StringListGetCount Vrací počet položek v seznamu řetězců
StringListGetItem Vrací položku ze seznamu řetězců
StringListGetObject Vrací objekt ze seznamu řetězců
StringListGetText Vrací text s položkami ze seznamu řetězců
StringListGetValue Vrací hodnotu klíče ze seznamu řetězců
StringListIndexOf Vrací index položky ze seznamu řetězců
StringListInsert Vloží novou položku do seznamu řetězců
StringListRead Načte položku ze stringlistu (typ v jazyku skriptů), který je uložen v proměnné typu string
StringListSetCapacity Nastavuje velikost seznamu řetězců
StringListSetDelimitedText Vloží text do seznamu řetězců
StringListSetDuplicates Nastavuje možnosti opakování položek
StringListSetItem Nastaví položce v seznamu řetězců hodnotu
StringListSetSorted Nastavuje řazení položek v seznamu řetězců
StringListSetText Vloží text do seznamu řetězců
StringListSetValue Nastaví klíči novou hodnotu
StringsCompare Porovnání řetězců
StringToTextFile Vytvoří textový soubor a zapíše do něj text
StringToUtf8TextFile Vytvoření a zápis do textového souboru v kódování UTF-8
StrLeft Vykopíruje z levé strany řetězce určitý počet znaků
StrLeftExt Vykopíruje z levé strany řetězce určitý počet znaků
Strpos Najde a vrátí pozici podřetezce v řetězci
StrPosRight Nalezne podřetězec v řetězci
StrRight Odříznutí části textu z řetězce
StrRightExt Vykopírování části textu z řetězce
StrTrim Umaže přebytečné mezery před a za slovem
StrTrimExt Odstraní počátení a koncové mezery a netisknutelné znaky z řetězce
TB_AddObject Připojení externího OLE objektu k použití do knihovny
TB_ClearParams Vyčistění sady parametrů
TB_ClearParams64 Vyčistí sadu parametrů
TB_CreateOLEObject Vytvoří OLE objekt
TB_CreateOLEObject64 Vytvoří OLE objekt
TB_CreateOLEObjectEx Vytvoření OLE objektu
TB_CreateOLEObjectEx64 Vytvoření OLE objektu
TB_CreateParams Vytvoření sady parametrů
TB_CreateParams64 Vytvoří sadu parametrů
TB_FreeOLEObject Uvolnění OLE objektu
TB_FreeOLEObject64 Uvolní OLE objekt
TB_FreeParams Uvolnění sady parametrů
TB_FreeParams64 Uvolní sadu parametrů
TB_FreeUnusedLibraries Uvolní nepoužívané knihovny
TB_FreeUnusedLibraries64 Uvolní nepoužívané knihovny
TB_GetAbraCode Uložený kód ABRA
TB_GetAbraMainObj Uložené ID ABRA main objektu
TB_GetAbraParamsId Načtení ID ABRA parametrů
TB_GetResultBool Hodnota typu boolean
TB_GetResultBool64 Vrací výsledek volání jako logickou hodnotu
TB_GetResultCurr Vrací výsledek typu currency
TB_GetResultCurr64 Vrací výsledek volání jako reálné číslo
TB_GetResultDate Vrací výsledek volání jako datum
TB_GetResultDate64 Vrací výsledek volání jako datum
TB_GetResultDateStr Vrací výsledek volání jako datum převedený na řetězec
TB_GetResultDateStr64 Vrací výsledek volání jako datum převedený na řetězec
TB_GetResultInt Hodnota typu integer
TB_GetResultInt64 Vrací výsledek volání jako celé číslo
TB_GetResultObject ID objektu
TB_GetResultObject64 Vrací výsledek volání jako objekt
TB_GetResultReal Vrací výsledek typu currency
TB_GetResultReal64 Vrací výsledek typu currency
TB_GetResultStr Hodnota typu string
TB_GetResultStr64 Vrací výsledek volání jako řetězec
TB_GetResultStrTrimRight Hodnota typu string
TB_GetResultStrTrimRight64 Vrací výsledek volání jako řetězec
TB_GetResultStrWithoutTrim Hodnota typu string
TB_GetResultStrWithoutTrim64 Vrací výsledek volání jako řetězec
TB_InvokeMethod Volání metody na OLE objektu
TB_InvokeMethod64 Volá metodu OLE objektu
TB_InvokePropertyGet Získání hodnoty property na OLE objektu
TB_InvokePropertyGet64 Získá hodnotu vlastnosti OLE objektu
TB_InvokePropertyPut Nastavení hodnoty property na OLE objektu
TB_InvokePropertyPut64 Nastaví hodnotu vlastnosti OLE objektu
TB_IsResultNil Hodnota typu boolean
TB_Load Inicializační procedura
TB_Load64 Inicializuje knihovnu
TB_OpenOLEObject Napojení na existjící OLE objekt
TB_ParamsAddBool Přidání parametru typu boolean do sady parametrů
TB_ParamsAddBool64 Přidá parametr typu logická hodnota
TB_ParamsAddBoolRef Přidání reference parametru typu boolean do sady parametrů
TB_ParamsAddBoolRef64 Přidá parametr typu logická hodnota odkazem
TB_ParamsAddCurr Přidání parametru typu currency do sady parametrů
TB_ParamsAddCurr64 Přidá parametr typu reálné číslo
TB_ParamsAddCurrRef Přidání reference parametru typu currency do sady parametrů
TB_ParamsAddCurrRef64 Přidá parametr typu reálné číslo odkazem
TB_ParamsAddDate Přidání parametru typu ineger do sady parametrů
TB_ParamsAddDate64 Přidá parametr typu datum
TB_ParamsAddDisp Přidání parametru typu IDispatch do sady parametrů
TB_ParamsAddDisp64 Přidá parametr typu objekt
TB_ParamsAddInt Přidání parametru typu integer do sady parametrů
TB_ParamsAddInt64 Přidá parametr typu celé číslo
TB_ParamsAddIntRef Přidání reference parametru typu integer do sady parametrů
TB_ParamsAddIntRef64 Přidá parametr typu celé číslo odkazem
TB_ParamsAddReal Přidá desetinné číslo do sady
TB_ParamsAddReal64 Přidá parametr typu reálné číslo
TB_ParamsAddStr Přidá textový parametr do sady
TB_ParamsAddStr64 Přidá parametr typu řetězec
TB_ParamsAddStrEx Přidání parametru typu string do sady parametrů
TB_ParamsAddStrEx64 Přidá parametr typu řetězec
TB_ParamsAddStrRef Přidání reference parametru typu string do sady parametrů
TB_ParamsAddStrRef64 Přidá parametr typu řetězec odkazem
TB_ParamsGetBool Získání hodnoty výstupního parametru typu boolean
TB_ParamsGetBool64 Vrací hodnotu parametru jako logickou hodnotu
TB_ParamsGetInt Získání hodnoty výstupního parametru typu integer
TB_ParamsGetInt64 Vrací hodnotu parametru jako celé číslo
TB_ParamsGetStr Získání hodnoty výstupního parametru typu string
TB_ParamsGetStr64 Vrací hodnotu parametru jako řetězec
TB_SetAbraCode Nastaví nový uložený kód ABRA
TB_SetAbraMainObj Nastaví novou hodnotu ID main objektu ABRA
TB_SetAbraParamsId Nastaví novou hodnotu ID parametrů ABRA
TB_UnLoad Finalizační procedura
TB_UnLoad64 Uvolní veškeré OLE objekty, parametry i výsledky
TextFileLineToString Načte řádku z textového souboru
TextFontColorFromDocCont Vrátí z libovolného procesu barvu textu v HTML formátu zapsaném v protokolu
TextFromDocCont Načte z libovolného procesu text zapsaný v protokolu
TextFromDocContToFile Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
TextFromDocContToFileExt Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
TextWithoutDiacritics Převede zadaný text na text bez diakritiky
Time Zjistí aktuální čas a zapíše zvlášť hodiny a minuty
TimeShift Posune čas o I sekund, minut nebo hodin
Today Zjistí aktuální datum
TryNumber36to10 Převod čísla v 36kové soustavě do 10kové
UrlEncode Zakóduje text pro použití v URL
UrlEncodeUtf8 Zakóduje text pro použití v URL
VarFromDocCont Umožňuje pracovat s proměnnými v libovolném procesu
VariableExists Zjištění existence proměnné v procesu
Wait Čeká stanovený počet milisekund
WordAppClose Uvolní objekt Word
WordAppOpen Inicializuje objekt Word
WordBold Označenému textu nastaví tučné písmo
WordClose Zavře dokument v aplikaci Word
WordCloseFromTemplates Zavře doc soubor
WordColor Označenému textu nastaví barvu písma
WordDocClose Uzavře dokument Word
WordDocOpen Otevře dokument v aplikaci Word
WordExportDocument Uloží soubor do zvoleného formátu, např. PDF
WordGoToFirstLine Kurzor se v dokumentu přesune na začátek dokumentu
WordLock Uzamkne dokument heslem
WordLockEx Uzamkne dokument heslem
WordMergeDocuments Sloučí 2 dokumenty do jednoho
WordMoveCursor Přesune kurzor v souboru o X znaků daným směrem
WordOpen Otevře dokument v aplikaci Word
WordOpenFromTemplates Otevře pro práci doc soubor uložený ve vzorových dokumentech
WordPrint Vytiskne dokument
WordReplaceAll Ve dokumentu aplikace Word nahradí zadaný text jiným
WordReplaceFirst V souboru nahradí zadaný text za jiný
WordReplaceInTextFrame V textovém poli nahradí zadaný text za jiný
WordReplaceTextFrameKeyToIdx V souboru nahradí ve všech textových polích zadaný text za index textového pole
WordSelect Najde hledané slovo
WordTableAddRow Přidá řádek tabulky
WordTableInsert Vloží text do tabulky v dokumentu
WordTableMergeCells Sloučí oblast buněk
WordTableRowBold Změní tučnost písma v tabulce
WordTableWriteText Vloží text do tabulky v dokumentu
WordUnLock Odemkne zamčený dokument
WordWrite Na pozici kurzoru zapíše text do Word souboru
WorkflowStartDate Zjistí datum spuštění workflow
WorkTimeDifference Spočítá časový rozdíl mezi dvěma daty v pracovních dnech
WriteIglobal Zapíše hodnotu do pomocné proměnné G_Iglobal
WriteIntegertoRegistry Zapíše celé číslo do registrů
WriteSglobal Zapíše hodnotu do pomocné proměnné G_Sglobal
WriteValueToRegistry Zapíše hodnotu do registrů
XFileDelete Smaže soubor v tempu
XmlDSigAddSameDocumentReference Přidá referenci do podpisu
XmlDSigCreate Vytvoří objekt
XmlDSigFree Uvolní objekt
XmlDSigGetStringProp Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
XmlDSigSetStringProp Nastaví hodnotu vlastnosti jako řetězec
XmlDSigSign Podepíše XML
XmlDSigVerify Ověří podpis
Year Zjištění roku z datumu

Příklady

ActiveDirectoryMail Ukázka práce s Active Directory
ArchiveFileToDMS Archivuje dokument do systému enTeam DMS
AresBasic Ukázka přístupu do XML rozhraní IS ARES
Base64EncodeDecode Ukázka zakódování/dekódování Base64
ConnectToDB Připojení k databázi
CountDateTimeDifference Spočítání časového rozdílu mezi dvěma datumy
CreateDomDocument Ukázka vytvoření nového DOM dokumentu
CreateLinkForWeb Generování webové stránky pro zpracování kroku workflow
CreateMTBProcessEx Text
CsvSelect Ukázka výběru záznamu z CSV souboru
ExecuteProcess Vytvoření procesu s nastavením parametrů
ExportLookupToCsv Ukázka exportu číselníku do CSV
FileOpenDialogScript Ukázka dialogu pro otevření souboru
GenerateODCLinkToClipboard Generuje MTBODC odkaz na vybraný proces do schránky
GetAttachmentsFromDms Uložení příloh z enTeam DMS na disk
GetStepList Získání seznamu procesů
GetUserGuidListByTemplate Získání seznamu GUIDů
GetUserList Získání seznamu ID uživatelů
HttpGet Získá obsah webové stránky (nebo textového souboru)
HttpSendRequest Ukázka odeslání HTTP požadavku
ImportLookupFromCsv Ukázka importu obsahu číselníku z CSV
InitListVariable Příprava hodnot v listové proměnné
JsonPath Ukázka práce s JSON Path
JwtGenerateAndVerify Ukázka vygenerování a ověření JWT
LoadDomDocument Ukázka načtení DOM dokumentu z XML souboru
LoadDomDocumentXPath Ukázka načtení DOM dokumentu z XML souboru pomocí XPath
NewLookup Ukázka založení nového číselníku
OpenDocument Kopírování dat mezi XLS soubory
ProcessText Získá veškeré texty z procesu
PropertyName Zjistí popis proměnné
PropertyOverview Zobrazí přehled všech uživatelských proměnných v databázi
ProxyEmails Zjištění e-mailových adres všech zástupců uživatele
ReadLookup Ukázka přečtení existujícího číselníku
RemoveFromList Zkrátí či prodlouží text
SelectAttachmentsExt Označení příloh z procesu příznakem
SelectDirectory Dialog pro otevření adresáře
SendDataMessageSilent Ukázka nevizuálního odeslání datové zprávy
SendEmail Ukázka odeslání e-mailu
SendMtbEmail Ukázka odeslání e-mailu z aplikace enTeam Workflow Manager
SendSMS Odesílání SMS již není podporováno! Ukázka odeslání SMS
SetActivity Nastavení aktivity
SetEscalation Ukázka úprav eskalací
SetRTListVariable Nastavení runtime hodnoty listové workflow proměnné
ShowMDataMainDlgExt Zobrazí dialog pro výběr osoby či firmy z centrálního adresáře enTeam CRM na vybraném pohledu
SortList Seřadí seznam, který je od sebe oddělen odělovačem
StringPropertyFromDB Získání hodnoty trvale uložené uživatelské proměnné z databáze.
StrPropertyDescription Ukázka nastavení a získání popisu uživatelské proměnné
TextFromDocContToFile Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
TextFromDocContToFileExt Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
TextLen Ukázka prodloužení textu
VariableExists Zjištění existence proměnné v procesu
WriteDateAsWords Převede datum na zápis slov
WriteToExcel Ukázka otevírání dokumentu v excelu a zápisu
XmlDSigSignXml Ukázka podepsání XML souboru
XmlDSigVerifyXml Ukázka ověření XML podpisu
XmlXpath Ukázka práce s XML a XPath