JsonPath

Ukázka práce s JSON Path

Popis

declare function JsonGetBoolean dll "ScriptEx" (string, string): boolean
declare function JsonGetCurrency dll "ScriptEx" (string, string): currency
declare function JsonGetInteger dll "ScriptEx" (string, string): integer
declare function JsonGetString dll "ScriptEx" (string, string): string

declare function JsonIsNull dll "ScriptEx" (string, string): boolean

declare function JsonGetArrayLength dll "ScriptEx" (string, string): integer

script JsonPathExample(): boolean
var
 Json: string
 I: integer
begin
 Json := "{"
 Json += " ""people"": ["
 Json += "  {"
 Json += "   ""name"" : ""John"", "
 Json += "   ""surname"" : ""Doe"", "
 Json += "   ""phone"" : {"
 Json += "    ""number"": ""123 456 789"", "
 Json += "    ""is_cellphone"": true "
 Json += "   }, "
 Json += "   ""salary"" : ""4680,50"", "
 Json += "   ""age"" : 36, "
 Json += "   ""job"" : ""Police officer"", "
 Json += "   ""children"" : ["
 Json += "    {"
 Json += "     ""name"":""Mary"" "
 Json += "    },"
 Json += "    {"
 Json += "     ""name"":""Bob"" "
 Json += "    }"
 Json += "   ] "
 Json += "  },"
 Json += "  {"
 Json += "   ""name"" : ""Jane"", "
 Json += "   ""surname"" : ""Doe"", "
 Json += "   ""phone"" : {"
 Json += "    ""number"": ""987 654 321"", "
 Json += "    ""is_cellphone"": false "
 Json += "   }, "
 Json += "   ""salary"" : 0, "
 Json += "   ""age"" : 32, "
 Json += "   ""job"" : null, "
 Json += "   ""children"" : ["
 Json += "    {"
 Json += "     ""name"":""Mary"" "
 Json += "    },"
 Json += "    {"
 Json += "     ""name"":""Bob"" "
 Json += "    }"
 Json += "   ], "
 Json += "   ""complex.named key"" : ""complex named value"" "
 Json += "  }"
 Json += " ]"
 Json += "}"

 // First person
 if JsonGetBoolean(Json, "people[0].phone.is_cellphone") then
  write("Cellphone number: " + JsonGetString(Json, "people[0].phone.number"))
 else
  write("Phone number: " + JsonGetString(Json, "people[0].phone.number"))
 end

 write("Salary: " + JsonGetCurrency(Json, "people[0].salary"))
 write("Age: " + JsonGetInteger(Json, "people[0].age"))
 write("Name: " + JsonGetString(Json, "people[0].name"))
 write("Surname: " + JsonGetString(Json, "people[0].surname"))

 if JsonIsNull(Json, "people[0].job") then
  write("Job: unemployed")
 else
  write("Job: " + JsonGetString(Json, "people[0].job"))
 end

 // Second person
 for I := 0 to JsonGetArrayLength(Json, "people[1].children") - 1 do
  write("" + (I + 1) + ". child name: " + JsonGetString(Json, "people[1].children[" + I + "].name"))
 end

 write("Complex: " + JsonGetString(Json, "people[1][""complex.named key""]"))

 result := true
end

Ukázky JSON Path

Cesta Popis
people[0].phone.number Telefoní číslo první osobny
people[1].children[1].name Jméno druhého dítětě druhé osoby
people[1]["complex.named key"] Ukázka přístupu k vlastnosti obsahjící "problematické" znaky