LoadDomDocumentXPath

Ukázka načtení DOM dokumentu z XML souboru pomocí XPath

Popis

Obsah načítaného XML souboru je nasledující
<?xml version="1.0"?>
<request>
 <method>GET</method>
 <path>/request</path>
 <query>param=value</query>
 <headers>
  <header name="Content-Type">text/plain</header>
  <header name="Accept">*/*</header>
  <header name="Cache-Control">no-cache</header>
  <header name="Host">localhost:8080</header>
  <header name="Accept-Encoding">gzip, deflate, br</header>
  <header name="Connection">keep-alive</header>
  <header name="Content-Length">12</header>
 </headers>
 <content>SGVsbG8gV29ybGQh</content>
</request>
Skript načte DOM dokument z XML souboru a pomocí XPath vypíše následující.
 1. Obsah elementů "method" a "path"
 2. Obsah elementu "header" , který má hodnotou "Host" v atributu "name"
declare function LoadBase64FromFile dll "ActualDocument" (string): string

declare function DomCreateDocument dll "ScriptEx" (integer, string, string, integer): integer
declare procedure DomFree dll "ScriptEx" (var integer)

declare function DomGetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string): integer
declare function DomGetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string): string
declare procedure DomSetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string, string)

declare function DomEvaluate dll "ScriptEx" (integer, string, integer, integer, integer, integer): integer
declare function DomSnapshotItem dll "ScriptEx" (integer, integer): integer

script LoadDomDocumentXPath(): boolean
var
 Base64: string
 TheDocument: integer
 XPathResult: integer
 I: integer
 Node: integer
 S: string
 HostNode: integer
 Host: string
begin
 Base64 := LoadBase64FromFile("c:\Temp\Request.xml")

 TheDocument := DomCreateDocument(0, "", "", 0)
 DomSetStringProp(TheDocument, "Base64", Base64)

 XPathResult := DomEvaluate(TheDocument, "/request/method/node() | /request/path/node()", 0, 0, 0, 0)

 for I := 0 to DomGetIntegerProp(XPathResult, "SnapshotLength") - 1 do
  Node := DomSnapshotItem(XPathResult, I)
  S := DomGetStringProp(Node, "NodeValue")

  write(S)
 end

 XPathResult := DomEvaluate(TheDocument, "/request/headers/header[@name=""Host""]/node()", 0, 0, 0, XPathResult)
 HostNode := DomGetIntegerProp(XPathResult, "SingleNodeValue")
 Host := DomGetStringProp(HostNode, "NodeValue")

 write("Host: " + Host)

 DomFree(TheDocument)

 result := true
end