SendDataMessageSilent

Ukázka nevizuálního odeslání datové zprávy

Popis

Skript nastaví proměnné pro odeslání datové zprávy a odešle ze schránky identifikované dle interního ID nastavení (datové schránky) za použití uložených přihlašovacích údajů aktuálního uživatele.
declare function MJournalOpen dll "ActualDocument" (pointer): boolean
declare function MJournalHiddenSendDataMessage dll "ActualDocument" (string, string, pointer): integer
declare function MJournalGetLoginByDataBoxSettingsIdAndGuid dll "ActualDocument" (string, string): string
declare function MJournalClose dll "ActualDocument" (): boolean

declare procedure SetListVariable dll "ActualDocument" (string, integer, string, pointer)
declare function SetVariableBool dll "ActualDocument" (string, string, boolean, pointer): boolean
declare function SetVariableStr dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): boolean

script SendDataMessageSilent(): boolean
var
 RecipientId: string

 Annotation: string
 AllowSubstDelivery: boolean
 LegalTitleLaw: string
 LegalTitlePar: string
 LegalTitlePoint: string
 LegalTitleSect: string
 LegalTitleYear: string
 PersonalDelivery: boolean
 RecipientIdent: string
 RecipientRefNumber: string
 SenderIdent: string
// SenderRefNumber: string
 ToHands: string

 SenderSettingsId: string
 Guid: string

 Login: string
begin
 RecipientId := "rs5g48u" // Leviom OVM

 Annotation := "Nová datová zpráva" // Věc (anotace)
 AllowSubstDelivery := false // Zda má být u zprávy povoleno doručení fikcí po 10 dnech od dodání
 LegalTitleLaw := "300" // Zmocnění – Zákon
 LegalTitlePar := "" // Zmocnění – Odstavec
 LegalTitlePoint := "" // Zmocnění – Písmeno
 LegalTitleSect := "18a" // Zmocnění – Paragraf
 LegalTitleYear := "2008" // Zmocnění – Rok vydání zákona
 PersonalDelivery := false // Do vlastních rukou
 RecipientIdent := "" // Spisová značka vztažená k příjemci
 RecipientRefNumber := "GC/dH-408/110326" // Číslo jednací vztažené k příjemci
 SenderIdent := "" // Spisová značka vztažená k odesílateli
// SenderRefNumber := "UY/dY-814/110326" // Číslo jednací vztažené k odesílateli
 ToHands := "" // Nepovinný informativní údaj, pro koho je zpráva určena

 /* DŮLEŽITÉ: Pro nastavení proměnných nelze použít "wkf.", protože ke
   skutečnému přiřazení hodnoty dojde až po ukončení skriptu! Tj. pro volání
   MJournalHiddenSendDataMessage nebudou tyto hodnoty dostupné. */
 SetListVariable("DX_BOX_Your_ID", 0, RecipientId, actualdocument)

 SetVariableStr("actualdocument", "DX_LetterTitle", Annotation, actualdocument)
 SetVariableBool("actualdocument", "DX_DenyFictions", AllowSubstDelivery, actualdocument)
 SetVariableStr("actualdocument", "DX_LegalTitleLaw", LegalTitleLaw, actualdocument)
 SetVariableStr("actualdocument", "DX_LegalTitlePar", LegalTitlePar, actualdocument)
 SetVariableStr("actualdocument", "DX_LegalTitlePoint", LegalTitlePoint, actualdocument)
 SetVariableStr("actualdocument", "DX_LegalTitleSect", LegalTitleSect, actualdocument)
 SetVariableStr("actualdocument", "DX_LegalTitleYear", LegalTitleYear, actualdocument)
 SetVariableBool("actualdocument", "DX_PersonalDelivery", PersonalDelivery, actualdocument)
 SetVariableStr("actualdocument", "DX_Your_DocMark", RecipientIdent, actualdocument)
 SetVariableStr("actualdocument", "DX_Your_RegistNumber", RecipientRefNumber, actualdocument)
 SetVariableStr("actualdocument", "DX_Our_DocMark", SenderIdent, actualdocument)
// SetVariableStr("actualdocument", "DX_Our_RegistNumber", SenderRefNumber, actualdocument) // Bude vygenerováno
 SetVariableStr("actualdocument", "DX_ForAttention", ToHands, actualdocument)

 MJournalOpen(actualdocument)

 SenderSettingsId := "2#2keg48p" // Interní ID nastavené datové schránky (Michal Holomeček PFO)
 Guid := actuser.UserID

 Login := MJournalGetLoginByDataBoxSettingsIdAndGuid(SenderSettingsId, Guid)

 // POZNÁMKA: Písemnosti datové zprávy budou veškeré přílohy procesu
 MJournalHiddenSendDataMessage("actualdocument", Login, actualdocument)
 MJournalClose()

 result := true
end