XmlDSigVerifyXml

Ukázka ověření XML podpisu

Popis

Skript načte podepsané XML a ověří jeho pravost pomocí HMAC klíče.
declare function XmlDSigCreate dll "ScriptEx" (string): integer
declare procedure XmlDSigFree dll "ScriptEx" (var integer)

declare procedure XmlDSigSetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string, string)

declare function XmlDSigVerify dll "ScriptEx" (integer): boolean

declare function LoadBase64FromFile dll "ActualDocument" (string): string

script XmlDSigVerifyXml(): boolean
var
 Base64: string
 XmlDSig: integer
 Verified: boolean
begin
 Base64 := LoadBase64FromFile("c:\Temp\Signed.xml")

 XmlDSig := XmlDSigCreate("TXmlDSig")
 XmlDSigSetStringProp(XmlDSig, "Base64", Base64)
 XmlDSigSetStringProp(XmlDSig, "HmacKey", "U2VjcmV0S2V5")

 Verified := XmlDSigVerify(XmlDSig)

 if Verified then
  write("XML úspešne verifikováno")
 else
  write("XML se NEpodarilo verifikovat")
 end

 XmlDSigFree(XmlDSig)

 result := true
end