AB_DataObjectUpdate

Slouží k opravě business objektů
declare procedure AB_DataObjectUpdate dll "DynOleEng" (integer, string, integer, var boolean)
AB_DataObjectUpdate(DataObject, ObjId, ObjectData, Success)
AB_DataObjectUpdate(DataObject, ObjId, ObjectData, Success)

Parametry

DataObject

Typ: integer

ID objektu DataObject.

ObjId

Typ: string

Identifikátor business objektu. Tímto parametrem říkáme, jaký objekt chceme opravit.

ObjectData

Typ: integer

ID objektu ObjectData.

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. true v případě bezchybného průběhu funkce.

Popis

Metoda souží k opravě business objektů. Objekt musí existovat, pokud objekt neexistuje nebo jej není možné z různých důvodů uložit, je vyvolána výjimka.

Ukázky volání

  • AB_DataObjectUpdate(DataObject, ObjId, ObjectData, Success)