ExcelIntToCol

Převede číslo na sloupcový identifikátor
declare function ExcelIntToCol dll "ActualDocument" (integer): string
sCol := ExcelIntToCol(25)
ExcelIntToCol(iNr)

Parametry

iNr

Typ: integer

Pořadové číslo (index) sloupce (max. hodnota je 702).

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací sloupcový identifikátor aplikace Excel jako řetězec.

Popis

Číslo zadané vstupním parametrem převede na sloupcový identifikátor aplikace Excel a vrací výsledný řetězec. Maximální hodnota zadaného indexu je 702, což odpovídá identifikátoru ZZ. Př:
  • 1 -> A
  • 3 -> C
  • 28 -> AB
  • 53 -> BA

Ukázky volání

  • Vrací Y
    sCol := ExcelIntToCol(25)