SelectUsersAndRoleFromTree

Umožňuje vybrat role a uživatele ze stromu rolí a uživatelů
declare function SelectUsersAndRoleFromTree dll "ScriptExt2007" (string, string, string, string, string, var integer, var integer): boolean
Selected := SelectUsersAndRoleFromTree(UsersFilter, RoleFilter, Params, Users, Roles, UsersCount, RolesCount)
SelectUsersAndRoleFromTree(UsersFilter, RoleFilter, Params, Users, Roles, UsersCount, RolesCount)

Parametry

UsersFilter

Typ: string

Nastaví, jací uživatelé budou ve stromečku zobrazeni.

Hodnota Popis
Prázdný řetězec ( "" ) Podstrom uživatelů nebude zobrazen
AllUsers Budou zobrazeni všichni uživatelé
UsersFromScript Budou zobrazeni uživatelé zadaní v parametru Users , oddělovačem jmen je ;
Seznam rolí (např. Technik;Obchodník) Budou zobrazeni uživatelé mající některou ze zadaných rolí, oddělovačem jmen je ;

RoleFilter

Typ: string

Nastaví, jaké role budou ve stromečku zobrazeny

Hodnota Popis
Prázdný řetězec ( "" ) Podstrom rolí nebude zobrazen
AllRoles Budou zobrazeny všechny role
Seznam rolí (např. Technik;Obchodník) Budou zobrazeny uvedené role, oddělovačem je ;

Params

Typ: string

Lze nastavit různé volby otevírání, např.:

Hodnota Popis
#ExpandUsers Seznam uživatelů bude rozbalen
#ExpandRoles Seznam rolí bude rozbalen
#ExpandRolesUsers Seznam uživatelů v rolích bude rozbalen
#SingleSelect Bude umožněno vybrat pouze jednoho pracovníka
#PreselectAllUsers Při zobrazení dialogu budou všichni uživatelé vybráni

Users

Typ: string

Seznam ID vybraných uživatelů oddělených středníkem.

Roles

Typ: string

Seznam vybraných rolí oddělených středníkem.

UsersCount

Typ: integer

Počet vybraných uživatelů.

RolesCount

Typ: integer

Počet vybraných rolí.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byly role úspěšně vybrány.

Popis

Funkce umožňuje vybrat role a uživatele ze stromu rolí a uživatelů.

Ukázky volání

  • Selected := SelectUsersAndRoleFromTree(UsersFilter, RoleFilter, Params, Users, Roles, UsersCount, RolesCount)