TryNumber36to10

Převod čísla v 36kové soustavě do 10kové
declare function TryNumber36to10 dll "ActualDocument" (string, var integer): boolean
bSuccess := TryNumber36to10("3asdfg8", iNumber)
TryNumber36to10(Number36, Number10)

Parametry

Number36

Typ: string

Číslo zadané v 36kové soustavě - jde o řetězec, převod není závislý na velikosti znaků "a" - "z". Povolené znaky jsou 0 - 9, a - z, A - Z.

Number10

Typ: integer

Výsledné číslo převedené do 10kové soustavy.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl převod úspěšný. Převod selže, pokud parametr Number36 o bsahuje nepovolené znaky.

Popis

Funkce slouží pro převod čísla zadaného v 36kové soustavě do 10kové soustavy. Podporuje kladná čísla bez znaménka.

Ukázky volání

  • bSuccess := TryNumber36to10("3asdfg8", iNumber)