String

Práce s textem

Popis

Procedury a funkce umožňující pracovat s řetězci.

Funkce

AddAttachAsBase64 Přidá přílohu z Base64
AddOrSetAttachDataAsBase64 Přidá nebo nastaví data přílohy z Base64
AddTextToClipBoard Vloží text do schránky
AddTextToFile Přidá text do textového souboru
AddXzero Rozšíření čísla na určitý počet znaků
AnsiToOemWKF Převede ANSI text na OEM
ChangeTextLen Upraví délku zadaného řetězce
ChangeTextSize Změní velikost písmen
ComputeHmac Vypočítá HMAC
ConvertEncoding Převádí kódování řetězce
CurrencyAsWord Převod zadané částky na zápis slovy
DateAsWords Převod data na zápis slovy
DateToISO8601 Převede datum (a čas) na ISO 8601
DecodeBase64 Dekóduje řetězec z Base64
DeleteAllZero Vymazání nul z řetězce
dupStr Vytvoří násobný řetězec z podřetězce
EncodeBase64 Zakóduje řetězec do Base64
ExtractFileExt Vrátí příponu souboru
ExtractFileName Z plné cesty souboru zjistí jeho název
ExtractPath Z plné cesty souboru zjistí jeho cestu
FormatCurrency Naformátuje desetinné číslo
FormatCurrStr Naformátuje desetinné číslo zadané jako řetězec
GetAsciiCharByDec Vrací znak, který je definován decimálním ASCII kódem
GetAsciiCharByHex Vrací znak, který je definéván hexadecimálním ASCII kódem
GetAttachDataAsBase64 Vrací data přílohy jako Base64
GetCharFromString Vrací znak z řetězce určený svou pozicí
GetCurrency Měnu zadanou jako řetězec převede do proměnné typu currency
GetElementCount Zjistí počet prvků (částí) v textu s oddělovači
GetEnter Vrátí znaky odřádkování
GetEnterExt Vrátí znaky odřádkování
GetFromClipBoard Získá text nebo obrázek ze schránky
GetGuid Vygenerování unikátního klíče (GUID)
GetHash Vytvoří hash zadaného řetězce
GetInteger Převede číselnou proměnnou uloženou jako string do typu integer
GetTab Do proměnné uloží tabulátor
GetTextFromFile Načtení textu souboru
IsCharacterNumber Zjistí, zda je zadaný znak číslice
ISO8601ToDate Převede ISO 8601 na datum (a čas)
IsStringInteger Testuje, zda je v řetězci zadáno celé číslo
IsStringReal Testuje, zda je v řetězci zadáno desetinné číslo
KWdecrypt Rozkóduje zadaný řetězec
KWencrypt Zakóduje zadaný řetězec
LoadBase64FromFile Načte soubor do Base64 řetězece
NumberAsWords Převod čísla na slovní přepis
OemToAnsiWKF Převede OEM text na ANSI
Parse Získání části řetězce
ReplaceStrExt Nahradí text v řetězci jiným textem
SaveBase64ToFile Uloží Base64 řetězec do souboru
ShowInputBox Zobrazí dialog pro zadání textového řetězce
Slength Zjištění délky řetězce
SortList Seřazení seznamu hodnot ve stringu, které jsou od sebe odděleny oddělovačem.
SpaceToGrid Nahrazení mezer křížky
Sround Převede a zaokrouhlí desetinné číslo z textu
StrDel Vymaže z řetězce daný počet znaků
StringAsCurrency Převod zadaného čísla (zadaného jako řetězec) na formátovaný zápis
StringListAppend Přidá do stringlistu (typ v jazyku skriptů) novou položku
StringListChange Změní hodnotu ve stringlistu (typ v jazyku skriptů), který je uložen ve stringové proměnné
StringListRead Načte položku ze stringlistu (typ v jazyku skriptů), který je uložen v proměnné typu string
StringsCompare Porovnání řetězců
StringToTextFile Vytvoří textový soubor a zapíše do něj text
StringToUtf8TextFile Vytvoření a zápis do textového souboru v kódování UTF-8
StrLeft Vykopíruje z levé strany řetězce určitý počet znaků
StrLeftExt Vykopíruje z levé strany řetězce určitý počet znaků
Strpos Najde a vrátí pozici podřetezce v řetězci
StrPosRight Nalezne podřetězec v řetězci
StrRight Odříznutí části textu z řetězce
StrRightExt Vykopírování části textu z řetězce
StrTrim Umaže přebytečné mezery před a za slovem
StrTrimExt Odstraní počátení a koncové mezery a netisknutelné znaky z řetězce
TextFileLineToString Načte řádku z textového souboru
TextWithoutDiacritics Převede zadaný text na text bez diakritiky
TryNumber36to10 Převod čísla v 36kové soustavě do 10kové
UrlEncode Zakóduje text pro použití v URL

Příklady

Base64EncodeDecode Ukázka zakódování/dekódování Base64
SortList Seřadí seznam, který je od sebe oddělen odělovačem
TextLen Ukázka prodloužení textu