DB_SQLQueryNext

Nastavení SQL dotazu na další záznam
declare procedure DB_SQLQueryNext dll "DynOleEng"(integer)
DB_SQLQueryNext(QueryId)
DB_SQLQueryNext(QueryId)

Parametry

QueryId

Typ: integer

Identifikátor SQL dotazu.

Popis

Nastavení SQL dotazu na další záznam. SQL dotaz musí být otevřen.

Ukázky volání

  • DB_SQLQueryNext(QueryId)