DeleteOutlookApointment

Smaže kalendářovou položku z MS Outlook
declare function DeleteOutlookApointment dll "ActualDocument" (string, string): boolean
Deleted := DeleteOutlookApointment("MyCalendar", ItemId)
DeleteOutlookApointment(delFromCalendar, idOut)

Parametry

delFromCalendar

Typ: string

V MS Outlook může mít uživatel vytvořeno více kalendářů. Pokud je tento parametr prázdný, smaže se událost ze zvoleného kalendáře dle dialogového okna. Je zde ale možné vypsat plný název kalendáře i s názvem složky, ve které leží, např. Osobní složky.Calendar . Pak se tato událost smaže ze zvoleného kalendáře. Pokud by byl název chybně zadán, událost se pokusí smazat z prvního nalezeného kalendáře. Pokud název složky nebo kalendáře obsahuje tečku, je nutné název uzavřít mezi znaky ` (zpětný apostrof).

idOut

Typ: string

ID mazané položky.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se povedlo položku z kalendáře smazat, jinak vrací false .

Popis

Smaže kalendářovou položku z MS Outlook.

Ukázky volání

  • Deleted := DeleteOutlookApointment("MyCalendar", ItemId)