MJournalGetCodes

Slouží k navrácení možných hodnot z libovolného číselníku Journal DS
declare function MJournalGetCodes dll "ActualDocument" (string, string, string, string, var integer): string
Code := MJournalGetCodes(sCodeBookName, sCodes, sNames, sFilePath, iCount)
MJournalGetCodes(CodeBookName, Codes, Names, FilePath, Count)

Parametry

CodeBookName

Typ: string

Jméno číselníku - jedna z hodnot:

Jméno číselníku popis
MJ_APPLTYPE Aplikace
MJ_STOREIN Místo uložení
MJ_CODEBOOKCOLUMNNAME Názvy sloupců číselníků
MJ_REPORTER Referenti (vrací poř. čísla místo kódů)
MJ_DIRECTION Směr
MJ_STATUS Stav spisů
MJ_BARCODETEMPLATE Šablony čárových kódů
MJ_REGISTNUMBERTEMPLATE Šablony jednacích čísel
MJ_DEADLINETEMPLATE Šablony termínů
MJ_ADDRTYPE Typy adres
MJ_LETTTYPE Typy písemností
MJ_SECURITY Typy utajení
MJ_MARK Značky písemností - spisová značka; skartační značka

Codes

Typ: string

Vrací kódy z číselníku.

Names

Typ: string

Vrací názvy položek z číselníku.

FilePath

Typ: string

Cesta k souboru, do kterého se uloží vracený řetězec, pokud je prázdný - neuloží se.

Count

Typ: integer

Vrací počet položek z číselníku.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací kód - název hodnoty oddělené entrem.

Popis

Funkce navrátí možné hodnoty z libovolného číselníku Journal DS.

Ukázky volání

  • Code := MJournalGetCodes(sCodeBookName, sCodes, sNames, sFilePath, iCount)

Viz také