AddObjectForWeb

Přidání jedné komponenty do webového zobrazení kroku workflow
declare procedure AddObjectForWeb dll "ActualDocument" (integer, string, string, string)
AddObjectForWeb(1, "JakDal", "Schvaluji", "Schvaluji proplacení")
AddObjectForWeb(ObjectType, VarName, VarValue, Caption)

Parametry

ObjectType

Typ: integer

Typ vkládané komponenty.

Typ Komponenta Popis
1 Tlačítko Na webu bude zobrazeno tlačítko s nápisem Caption , po jehož stisknutí bude do proměnné VarName ve workflow vložena hodnota VarValue
2 Memo Na webu bude zobrazena komponenta pro zadání víceřádkového textu. Zadaný text bude uložen do proměnné VarName , proměnná VarValue není využita, zadejte "" .
3 Přílohy Na web budou přidány přílohy z procesu, pokud VarValue obsahuje klíčové slovo #allattachments# , a nebudou zobrazeny, pokud je zadáno "" . VarValue a Caption nejsou zatím využity, zadejte "" .
4 Výběrový seznam Bude možné vybrat hodnotu ze seznamu. Proměnná VarName udává název stringlistové proměnné obsahující seznam položek, proměnná VarValue udává počáteční hodnotu a je do ní uložena hodnota vybraná na webu.
5 Odkaz na texty procesu Na stránce bude k dispozici odkaz na stránku se všemi texty z procesu. Proměnná Caption udává text odkazu.

VarName

Typ: string

Název proměnné - blíže viz parametr ObjectType .

VarValue

Typ: string

Hodnota proměnné - blíže viz parametr ObjectType .

Caption

Typ: string

Popisek komponenty na webu.

Popis

Procedura přidá komponentu na webovou stránku, která slouží k provedení pracovního kroku dle funkce CreateLinkForWeb . Je volána opakovaně pro každou přidávanou komponentu. Komponenty jsou na webu zobrazeny v pořadí, ve kterém jsou zadány touto procedurou. Před voláním bloku procedur je nutné volat ClearObjectsForWeb .

Ukázky volání

  • AddObjectForWeb(1, "JakDal", "Schvaluji", "Schvaluji proplacení")

Příklady použití