WorkflowManager

Aplikace enTeam Workflow Manager

Popis

Funkce a procedury pro práci s aplikací enTeam Workflow Manager.

Funkce

ActivityStateByKey Zjišťuje stav daného pracovního kroku
AddAllVariables Přidá do procesu všechny proměnné z datového slovníku
AddAttachAsBase64 Přidá přílohu z Base64
AddAttachFolder Vytvoří složku pro přílohy procesu
AddDocumentFromHDDext Přiloží přílohu z disku a vrátí název přiloženého souboru
AddDocumentFromHDDfolder Ze zadané složky přiloží přílohu do procesu a vrátí název přiloženého souboru
AddDocumentFromHDDfolderExt Ze zadané složky přiloží přílohu do procesu a vrátí název přiloženého souboru
AddEmailUserToProcess Přidá e-mailového uživatele do procesu
AddEmailUserToProcessAndSend Vloží e-mailového účastníka a odešle
AddHtmlText Procedura přidává do procesu HTML text
AddHtmlTextLikeUserTeamBridge Přidá HTML text do libovolného procesu
AddLinkToProcess Přidává do procesu HTML odkaz pro otevření procesu
AddObjectForWeb Přidání jedné komponenty do webového zobrazení kroku workflow
AddOrSetAttachDataAsBase64 Přidá nebo nastaví data přílohy z Base64
AddPictureFromHDDfolder Otevře dialog pro výběr obrázku z disku
AddTextToProcessExt Přidá text do libovolného procesu
AddTextToProcessLikeUserTeamBridge Přidá text do libovolného procesu
AddUserToProcess Přidá uživatele do procesu
AddVariableToProcess Přidá proměnnou do procesu zadaného svým ID
ArchiveDocToPublicFolder Otevře dialog pro výběr souboru z disku. Pokud bude vybrán obrázek, pak dialog ukáže náhled
AttachmentActivate Aktivuje/deaktivuje přílohy procesu
CancelWkf Metoda pro zrušení workflow procesu
CleanRTListVariable Odebrání všech hodnot listové proměnné
ClearObjectsForWeb Smazání seznamu objektů pro webové zobrazení kroku workflow
CloseDocCont Uzavře obsah procesu
CloseDocContEx Uzavře obsah procesu
CloseMtbDocument Zavře proces
CloseSession Uzavře enTeam Session
ConnectWKFpattern Připojení k Workflow Designer
CreateCalendarItem Vytvoří kalendářovou položku (událost)
CreateLinkForWeb Generování odkazu na webovou stránku pro zpracování kroku workflow
CreateMtbMail Vytváření e-mailové zprávy
CreateMTBODCLink Vrací odkaz na proces
CreateMTBProcessEx Založení nového procesu (workflow, e-mail)
CreateMTBPublicProcess Založí proces ve sdílených složkách
CreateProcessLink Do jednoho procesu dodá link na proces jiný
CreatePublicFolder Založí podsložku v libovolné sdílené složce
CreateRepeatedCalendarItem Vytvoří opakující se kalendářovou položku (událost)
DeactivateAllUsers Deaktivuje všechny účastníky v procesu
DeactivateUser Deaktivuje uživatele v procesu
DeleteDocFromPubFolderExt Vymaže proces ze sdílené složky
DeleteDocument Vymaže z enTeam proces, který je zadán svým ID
DeleteUser Smaže uživatele z procesu
DeleteUserExt Smaže uživatele z procesu
DisconnectWKFpattern Odpojení od Workflow Designer
DocumentCopy Vytvoří v procesu kopii přílohy
DocumentExistInMTB Zjistí existenci přílohy v procesu
DocumentExportCase Vyexportuje proces na disk
DocumentExportExt Exportuje přílohu z procesu
DocumentExportFromAnotherProcess Vyexportuje na disk soubor z libovolného procesu
DocumentID Načte ID procesu
DocumentImportExt Import přílohy do procesu
DocumentImportToAnotherProcess Import dokumentu do libovolného procesu
DocumentRename Přejmenuje přílohu v procesu
DocumentsCount Vrátí počet příloh
DocumentSelect Zobrazí dialog pro výběr příloh
DocumentSelectByName Zobrazí vyfiltrovaný dialog se seznamem příloh
DocumentSelectFromAnotherProcess Importuje dokumenty z procesu zadaného svým ID do aktuálního procesu
EmailUserSelect Zobrazení seznamu uživatelů
EmailUserStart Aktivování e-mailových účastníků
EmailUserStop Deaktivování e-mailových účastníků
ExecuteStep Provedení kroku
ExecuteStepEx Vykoná pracovní krok
ExecuteStepInActualProcessExt Provede pracovní krok v právě otevřeném procesu
ExportFromTemplatesExt Export vzorového dokumentu na disk
ExportFromTemplatesWithDialogExt Uloží vybraný vzorový dokument na disk
FindCaseViewerForm Najde okno s procesem
FindDocIDbyDoctitle Vrátí ID procesu, který je zadán svým názvem
ForwardStep Postoupí krok jinému uživateli
GenDocMessageId Generuje hodnotu "Message-ID" dle procesu
GetActiveUsersCount Zjistí počet aktivních účastníků procesu
GetAttachDataAsBase64 Vrací data přílohy jako Base64
GetAttachmentLink Zjištění odkazu na přílohu
GetAttachmentsFromProcess Vrací seznam příloh v procesu
GetAttachs Vrací přílohy procesu
GetCasePropertyDate Načte vlastnost procesu
GetCriterionFromProcess Načte hodnotu kritéria z procesu zadaného svým ID
GetEmailParticipants Vrátí seznam všech e-mailových adres v procesu
GetEmailsInCaseCount Načtení počtu e-mailů v procesu
GetInWkfActivity Vrátí hodnotu příznaku IsInWkfActivity
GetLastStepFromDocCont Najde poslední krok dle jména
GetMoreVariables Načte hodnoty proměnných z libovolného procesu
GetMyWkfList Vrací seznam workflow přístupných aktuálnímu uživateli
GetNameAndExtByOrder Zjistí název, příponu a ID přílohy dle indexu
GetNodeName Vrací jméno uzlu
GetNodeOwner Zjistí vlastníka kroku workflow
GetNodeStatus Zjišťuje stav pracovního kroku v procesu
GetPartActive Vrací, zda je aktivní část procesu
GetParticipantOptions Vrací datum možnosti uživatele u procesu
GetProcessFolder Vrací složku procesu
GetProcessListMax Nevizuálně vytvoří seznam ID procesů
GetProcessStatus Slouží k získání stavu určitého procesu
GetProcessText Získání textu z procesu
GetProcessTextCount Získání počtu textů v procesu
GetProcessTextKey Vrací ID textu dle indexu
GetRTListVariable Zjištění runtime hodnoty listové workflow proměnné
GetRTListVariableCount Zjištění runtime počtu hodnot listové workflow proměnné
GetRTStrVariable Zjištění runtime hodnoty stringové workflow proměnné
GetStepList Vrací seznam ID procesů, které odpovídají vyhledávací podmínce
GetStepListFromWKF Vrátí seznam kroků workflow v procesu
GetStepPropertyDate Zjistí datumovou vlastnost kroku
GetStepPropertyStr Zjistí textovou vlastnost kroku
GetTextFromCase Načtení textu z procesu
GetVariableBool Načte hodnotu proměnné typu boolean
GetVariableCurr Načte hodnotu proměnné typu currency
GetVariableDate Načte hodnotu proměnné typu date
GetVariableInt Načte hodnotu proměnné typu integer
GetVariables Vrací proměnné procesu
GetVariableStr Načte hodnotu proměnné typu string
GetWKFproperty Zjistí vlastnost workflow
GetWKFstepListExt Zjistí seznam kroků workflow
GetWKFstepProperty Zjistí vlastnost kroku workflow
ImportToPublicFolders Importuje přílohu do procesu umístěného ve sdílených složkách
InitListVariable Předpřipraví zadaný počet hodnot v listové proměnné
IsActualDocumentAvailable Ověří dostupnost ukazatele na aktuální proces (actualdocument)
IsDayHoliday Určí, zda zadaný den je státním svátkem
IsStepForwarding Zjistí zda existuje následující krok
IsUserActiveInCase Vrací, zda je účastník procesu aktivní
LoadFromMtbDocument Umožní načíst údaje z procesu
ModifyNameAndClassExt Umožňuje změnit název procesu a jeho třídu
MoveDoc Přesune proces mezi složkami
MTBconnectSlow Vytvoří další připojení do enTeam pod uživatelským jménem, které je posláno v parametru
MTBDirectory Vrací adresář, ze kterého je enTeam spuštěn, včetně zpětného lomítka
MTBdisconnectSlow Zruší připojení vytvořené funkcí MTBconnectSlow
NodeOwner Vyhledá uživatele, kterému je přidělen daný pracovní krok
OpenCaseViewer Otevře okno procesu, který je zadaný svým ID
OpenDocCont Otevře obsah libovolného procesu zadaného pomocí ID
OpenMtbDocument Otevře proces bez jeho obsahu
OpenSession Otevře enTeam Session
PostClose Odešle oknu s procesem povel "Zavřít"
PostRefresh Odešle oknu s procesem povel "Aktualizovat"
PostSend Odešle oknu s procesem povel "Odeslat"
PostSendAndClose Odešle oknu s procesem povel "Odeslat a zavřít"
ProcessExist Zjistí, zda se ve složce nachází proces zadaný svým ID
PropertyFromDocCont Umožňuje pracovat s vlastnostmi libovolného procesu
ReleaseStep Uvolní krok z paměti
RemoveFromListVariable Odebrání hodnoty z listové proměnné
RenameProcessByID Přejmenuje proces zadaný svým ID
RunWKFInProcess Spustí workflow v procesu
SelectAttachments Výběr z příloh procesu
SelectAttachmentsExt Výběr z příloh procesu
SelectAttachmentsFromProcess Zobrazí seznam příloh pro výběr
SetAttachRight Nastavuje práva příloze procesu
SetCalendarAsProcess Existující kalendářovou položku převede na běžný proces
SetCasePriority Nastaví prioritu procesu
SetComplete Označí požadavek jako dokončený
SetDocAsRepeatedCalendarItem Převede proces na opakovanou kalendářovou položku
SetFlagForUser Zadanému uživateli nastaví příznak pro vybraný proces
SetFollowUp Nastaví uživateli aktivaci
SetInWkfActivity Nastaví hodnotu příznaku IsInWkfActivity
SetListVariable Nastaví hodnotu listové workflow proměnné
SetNextStepName Nastaví název následujícího kroku
SetPartActive Aktivuje/deaktivuje část procesu
SetProcessAsCalendar Existující proces změní na kalendářovou událost
SetPublicfolderRights Nastaví práva uživateli na vybranou sdílenou složku
SetReminder Nastaví požadavek/upozornění
SetRTBoolVariable Nastaví runtime hodnotu boolean proměné v aktuálním procesu
SetRTCurrVariable Nastaví runtime hodnotu currency proměné v aktuálním procesu
SetRTIntVariable Nastaví runtime hodnotu integer proměné v aktuálním procesu
SetRTListVariable Nastavení runtime hodnoty listové workflow proměnné
SetRTStrVariable Nastaví runtime hodnotu stringové proměné v aktuálním procesu
SetRTVariable Nastaví runtime hodnotu proměné v aktuálním procesu
SetStateExt Nastavuje možnosti uživatele u procesu
SetVariableBool Nastaví proměnnou typu boolean v procesu
SetVariableCurr Nastaví proměnnou typu currency v procesu
SetVariableDate Nastaví proměnnou typu date v procesu
SetVariableInt Nastaví proměnnou typu integer v procesu
SetVariableStr Nastaví proměnnou typu string v procesu
ShowProcessList Zobrazí seznam procesů vyfiltrovaný podle libovolného kritéria
ShowProcessListExt Zobrazí seznam procesů vyfiltrovaný podle libovolného kritéria
ShowTemplates Zobrazí dialog šablon a vybranou šablonu přiloží do procesu jako novou přílohu
TextFontColorFromDocCont Vrátí z libovolného procesu barvu textu v HTML formátu zapsaném v protokolu
TextFromDocContToFile Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
TextFromDocContToFileExt Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
VarFromDocCont Umožňuje pracovat s proměnnými v libovolném procesu
VariableExists Zjištění existence proměnné v procesu
WorkflowStartDate Zjistí datum spuštění workflow

Příklady

CreateLinkForWeb Generování webové stránky pro zpracování kroku workflow
CreateMTBProcessEx Text
GenerateODCLinkToClipboard Generuje MTBODC odkaz na vybraný proces do schránky
GetStepList Získání seznamu procesů
InitListVariable Příprava hodnot v listové proměnné
ProcessText Získá veškeré texty z procesu
RemoveFromList Zkrátí či prodlouží text
SelectAttachmentsExt Označení příloh z procesu příznakem
SendMtbEmail Ukázka odeslání e-mailu z aplikace enTeam Workflow Manager
SetRTListVariable Nastavení runtime hodnoty listové workflow proměnné
TextFromDocContToFile Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
TextFromDocContToFileExt Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
VariableExists Zjištění existence proměnné v procesu