LoadXMLFile

Načte XML ze souboru
declare function LoadXMLFile dll "ActualDocument" (string): boolean
Success := LoadXMLFile("c:\Folder\File.xml")
LoadXMLFile(XMLFile)

Parametry

XMLFile

Typ: string

Cesta ke XML souboru

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , je-li XML soubor načten, nebo false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce načte XML soubor specifikovaný vstupním parametrem a provede nezbytnou přípravu pro další zpracování XML. Návratová hodnota informuje o úspěchu resp. neúspěchu vykonání funkce.

Ukázky volání

  • Načte XML soubor "c:\Folder\File.xml"
    Success := LoadXMLFile("c:\Folder\File.xml")

Viz také