OpenDialog

Zobrazí dialog pro výběr souboru
declare function OpenDialog dll "ActualDocument" (string, string): string
sSoubor := OpenDialog("", "")
OpenDialog(Filter, Dir)

Parametry

Filter

Typ: string

Vstupní proměnná s filtrem, zadává se ve tvaru "Textové soubory (*.txt)|*.txt" . Středníkem se oddělují jednotlivé typy souborů. Svislou čarou se odděluje popis od přípon.

Dir

Typ: string

Výchozí adresář.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací cestu k vybranému souboru. Je-li výběr stornován, vrací "" .

Popis

Funkce zobrazí dialog pro výběr libovolného souboru odpovídajícího zadanému filtru Filter .

Ukázky volání

  • Výběr všech souborů bez omezení filtrem.
    sSoubor := OpenDialog("", "")
  • Výběr textových souborů.
    sSoubor := OpenDialog("Textové soubory (*.txt)|*.txt", "")
  • Výběr více typů souborů, možnost výběru z rozbalovacího seznamu.
    sSoubor := OpenDialog("Soubory typu dokument|*.txt;*.rtf;*.doc;*.xls;Všechny soubory|*.*", "C:\Vychozi\Adresar")

Viz také