SetVariableCurr

Nastaví proměnnou typu currency v procesu
declare function SetVariableCurr dll "ActualDocument" (string, string, currency, pointer): boolean
Res := SetVariableCurr("", "CenaBezDPH", 1987.654, actualdocument)
SetVariableCurr(CaseId, Name, Value, ActualDocument)

Parametry

CaseId

Typ: string

Obsahuje id procesu. Pro aktuální proces je možné zadat prázdný řetezec nebo klíčové slovo actualdocument .

Name

Typ: string

Název proměnné.

Value

Typ: currency

Hodnota, jenž má být uložena do proměnné.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument odkazující na aktuální proces. Je-li zadáno nil , vytváří se nové připojení k enTeam (pomalejší).

Návratová hodnota

Typ: boolean

Pokud se podařilo proměnnou nastavit, vrátí true , jinak false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Pokud proměnná zadaná v parametru Name v procesu existuje, je naplněna hodnotou Value . Pokud neexistuje v procesu, ale existuje v datovém slovníku, funkce ji do procesu přidá. Pokud neexistuje ani v datovém slovníku, funkce skončí chybou.

Ukázky volání

  • Nastaví proměnnou CenaBezDPH v aktuálním procesu
    Res := SetVariableCurr("", "CenaBezDPH", 1987.654, actualdocument)
  • Nastaví proměnnou CenaBezDPH v definovaném procesu, vytvoří si nové připojení do enTeam (pomalé)
    Res := SetVariableCurr("MTB_000020O", "CenaBezDPH", 1987.654, nil)