IniValueExist

Ověří existenci klíče
declare function IniValueExist dll "ActualDocument" (integer, string, string, var integer): boolean
Res := IniValueExist(IniFile, Section, Key, ReturnCode)
IniValueExist(Ini, Section, Key, ReturnCode)

Parametry

Ini

Typ: integer

Identifikátor INI souboru získaný funkcí IniCreate .

Section

Typ: string

Sekce, ve které bude hledán klíč.

Key

Typ: string

Klíč, jehož existence bude ověřována.

ReturnCode

Typ: integer

Vrací 1 , pokud se povedlo existenci klíče ověřit. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud klíč v INI souboru existuje. V opačném případě vrátí false .

Popis

Ověří existenci klíče v zadané sekci.

Ukázky volání

  • Res := IniValueExist(IniFile, Section, Key, ReturnCode)

Viz také