LookupGetListItem

Vrací položku seznamu
declare function LookupGetListItem dll "ScriptEx" (integer, integer): integer
Lookup := LookupGetListItem(LookupList, 0)
LookupGetListItem(CustomList, Index)

Parametry

CustomList

Typ: integer

Seznam (instance třídy TLookupList , TLookupItemList , TLookupSubItemDefList nebo TLookupSubItemList ), ze kterého bude vrácena položka

Index

Typ: integer

Index položky ( 0 ~ první položka).

Počet položek seznamu obsahuje vlastnost Count , jejíž hodnotu lze získat funkcí LookupGetIntegerProp .

Návratová hodnota

Typ: integer

Položka seznamu.

V případě chyby je vrácena 0 . Pro získání informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vrací položku seznamu.

Ukázky volání

  • Vrací první číselník v seznamu
    Lookup := LookupGetListItem(LookupList, 0)