SelectFromSelected

Zobrazí dialog pro výběr záznamů z enTeam CRM
declare function SelectFromSelected dll "ActualDocument" (boolean, string, string): integer
SelectedCode := SelectFromSelected(True, "contacts", "15,45,658")
SelectFromSelected(AllowMultiselect, Type, IDs)

Parametry

AllowMultiselect

Typ: boolean

Povoluje výběr více zaznamů

Type

Typ: string

Určuje, která záložka enTeam CRM bude zobrazena.

Hodnota Vybraná záložka
contacts Kontakty
companies Společnosti

IDs

Typ: string

Seznam ID záznamů, které budou předvybrány při zobrazení dialogu. Jednotlivá ID se oddělují čárkou.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací, zda byly vybrány nějaké záznamy.
Výsledek volání Popis
0 Nebyl vybrán žádný záznam
1 Vybrán jeden kontakt
2 Vybrána jedna společnost
3 Vybráno více kontaktů
4 Vybráno více společností

Popis

Funkce umožní vybrat záznamy z enTeam CRM. Některé záznamy mohou být předvybrány. Pokud byl vybrán jeden záznam, je možné se záznamem rovnou pracovat, např. získat vlastnosti pomocí GetMdataObjectValueStr . Pokud bylo vybráno více záznamů, je potřeba ze seznamu získat konkrétní záznam např. pomocí GetMDataObjectByIndex . Při přepnutí mezi pohledem na společnosti a kontakty dojde k vymazání zatržených záznamů. Funkce vrací záznamy z pohledu, který měl uživatel zobrazený při stisku tlačítka "Vybrat". Před voláním této funkce je nutné mít vytvořené připojení na enTeam CRM pomocí funkce OpenMdata .

Ukázky volání

  • SelectedCode := SelectFromSelected(True, "contacts", "15,45,658")