XmlDSigAddSameDocumentReference

Přidá referenci do podpisu
declare function XmlDSigAddSameDocumentReference dll "ScriptEx" (integer, string, string, string): integer
XmlDSigAddSameDocumentReference(XmlDSig, "#Davka", "SHA1", "C14N")
XmlDSigAddSameDocumentReference(XmlDSig, Uri, DigestMethod, Transform)

Parametry

XmlDSig

Typ: integer

Instance třídy TXmlDSig , vytvořená funkcí XmlDSigCreate

Uri

Typ: string

Identifikátor uzlu dokumentu (atribut UIR elementu Reference ).

Příklad hodnoty Popis
"" (prázdný řetězec) Reference na celý dokument
"#Davka" Reference na element dokumentu s ID (atribut Id ) "Davka"

DigestMethod

Typ: string

Digest metoda pro výpočet hodnoty elementu DigestValue .

  • "SHA1" ~ SHA-1
  • "SHA256" ~ SHA-256

Transform

Typ: string

Metoda transformace pro referenci.

  • "C14N"
  • "C14N11" ~ C14N verze 1.1
  • "ExcC14N" ~ Exclusive C14N

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací ne-nulovou hodnotu, pokud byla reference vložena.

Vrátí-li funkce 0 , pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce přidává referenci (element Reference ) do podpisu.

Ukázky volání

  • Přidá referenci na element s ID "Dávka"
    XmlDSigAddSameDocumentReference(XmlDSig, "#Davka", "SHA1", "C14N")

Viz také