WorkflowManager-User

Uživatelé aplikace enTeam Workflow Manager

Popis

Funkce a procedury pro práci s uživateli aplikace enTeam Workflow Manager.

Funkce

AddEmailUserToProcess Přidá e-mailového uživatele do procesu
AddEmailUserToProcessAndSend Vloží e-mailového účastníka a odešle
AddUserToProcess Přidá uživatele do procesu
DeactivateAllUsers Deaktivuje všechny účastníky v procesu
DeactivateUser Deaktivuje uživatele v procesu
DeleteUser Smaže uživatele z procesu
DeleteUserExt Smaže uživatele z procesu
EmailUserSelect Zobrazení seznamu uživatelů
EmailUserStart Aktivování e-mailových účastníků
EmailUserStop Deaktivování e-mailových účastníků
GetActiveUsersCount Zjistí počet aktivních účastníků procesu
GetEmailParticipants Vrátí seznam všech e-mailových adres v procesu
GetMyWkfList Vrací seznam workflow přístupných aktuálnímu uživateli
GetNodeOwner Zjistí vlastníka kroku workflow
GetParticipantOptions Vrací datum možnosti uživatele u procesu
IsUserActiveInCase Vrací, zda je účastník procesu aktivní
SetComplete Označí požadavek jako dokončený
SetFlagForUser Zadanému uživateli nastaví příznak pro vybraný proces
SetReminder Nastaví zvolenému účastníkovi procesu nějaké upozornění
SetStateExt Nastavuje možnosti uživatele u procesu