Date

Datum a čas

Popis

Procedury a funkce pracující s datumem a časem.

Funkce

CalculateAge Vypočte věk
CountOfWorkingDay Počet pracovních dní v měsíci
CountOfWorkingDaysBetween Počet pracovních dní
DateOf Za zadaného data a času vrátí pouze datum
DateShift Posune datum o N dní, měsíců, nebo roků
DateTimeDifference Spočítá časový rozdíl mezi dvěmi datumy
DateTimeShift Časový posun
DateTimeToDate Ořízne z proměnné obsahující datum a čas hodnotu času
DateTimeToStrDate Hodnotu typu date uloženou jako řetězec převede na datum v textovém formátu
DateToDateTime Převede datum zadaný v podobě stringu do podoby dateTime, tedy do čísla
DateToISO8601 Převede datum (a čas) na ISO 8601
DateToStrFormat Formátuje datum a čas na jiný formát
Day Z datumu vrátí číslo dne
DaysBetweenDates Počet dní mezi datumy
DaysCounter Počet dní mezi datumy
DaysInMonth Pro daný měsíc vrátí počet dní
FileGetCreationDate Vrátí datum vytvoření souboru
GetDayOfWeek Zjistí den v týdnu
GetEndOfTheWeek Poslední datum týdne
HoursBetween Vrací časový rozdíl v celých hodinách
HourSpan Vrací časový rozdíl v hodinách
IncDate Inkrementuje datum (a čas)
IncDay Posune datum o zadaný počet dní
IsDayHoliday Určí, zda zadaný den je státním svátkem
IsItRightDate Ověří, zda řetězec je datum
IsItRightTime Ověří, zda zadaný text je čas
ISO8601ToDate Převede ISO 8601 na datum (a čas)
IsWorkingDay Zjištění zda se jedná o pracovní den
IsWorkingDayExt Zjištění zda se jedná o pracovní den a vrátí datum příštího pracovního dne
MinutesBetween Vrací časový rozdíl v celých minutách
MinuteSpan Vrací časový rozdíl v hodinách
Month Zjištění měsíce z datumu
Now Vrátí aktuální datum
PersonalIDToDate Převod rodného čísla na datum
RightNow Vrací aktuální datum čas
Time Zjistí aktuální čas a zapíše zvlášť hodiny a minuty
TimeShift Posune čas o I sekund, minut nebo hodin
Today Zjistí aktuální datum
WorkTimeDifference Spočítá časový rozdíl mezi dvěma daty v pracovních dnech
Year Zjištění roku z datumu

Příklady

CountDateTimeDifference Spočítání časového rozdílu mezi dvěma datumy
WriteDateAsWords Převede datum na zápis slov