Date

Datum a čas

Popis

Procedury a funkce pracující s datumem a časem.

Funkce

CalculateAge Vypočte věk
CountOfWorkingDay Počet pracovních dní v měsíci
CountOfWorkingDaysBetween Počet pracovních dní
DateOf Za zadaného data a času vrátí pouze datum
DateShift Posune datum o N dní, měsíců, nebo roků
DateTimeDifference Spočítá časový rozdíl mezi dvěmi datumy
DateTimeShift Časový posun
DateTimeToDate Ořízne z proměnné obsahující datum a čas hodnotu času
DateTimeToStrDate Hodnotu typu date uloženou jako řetězec převede na datum v textovém formátu
DateToDateTime Převede datum zadaný v podobě stringu do podoby dateTime, tedy do čísla
DateToStrFormat Formátuje datum a čas na jiný formát
Day Z datumu vrátí číslo dne
DaysBetweenDates Počet dní mezi datumy
DaysCounter Počet dní mezi datumy
DaysInMonth Pro daný měsíc vrátí počet dní
FileGetCreationDate Vrátí datum vytvoření souboru
GetDayOfWeek Zjistí den v týdnu
GetEndOfTheWeek Poslední datum týdne
HoursBetween Vrací časový rozdíl v celých hodinách
HourSpan Vrací časový rozdíl v hodinách
IncDay Posune datum o zadaný počet dní
IsDayHoliday Určí, zda zadaný den je státním svátkem
IsItRightDate Ověří, zda řetězec je datum
IsItRightTime Ověří, zda zadaný text je čas
IsWorkingDay Zjištění zda se jedná o pracovní den
IsWorkingDayExt Zjištění zda se jedná o pracovní den a vrátí datum příštího pracovního dne
MinutesBetween Vrací časový rozdíl v celých minutách
MinuteSpan Vrací časový rozdíl v hodinách
Month Zjištění měsíce z datumu
Now Vrátí aktuální datum
PersonalIDToDate Převod rodného čísla na datum
RightNow Vrací aktuální datum čas
Time Zjistí aktuální čas a zapíše zvlášť hodiny a minuty
TimeShift Posune čas o I sekund, minut nebo hodin
Today Zjistí aktuální datum
WorkTimeDifference Spočítá časový rozdíl mezi dvěma daty v pracovních dnech
Year Zjištění roku z datumu

Příklady

CountDateTimeDifference Spočítání časového rozdílu mezi dvěma datumy
WriteDateAsWords Převede datum na zápis slov